23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 084-190432
Offentliggjort
02.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udenrigsministeriet

Vindere

Rammeaftale om diplomatiske postforsendelser

(30.06.2018)
DSV Air & Sea A/S
Hovedgaden 630
2640 Hedehusene

Rammeaftale om diplomatiske postforsendelser


Udenrigsministeriet

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udenrigsministeriet
43271911
Asiatisk Plads 2
København K
1448
Danmark
Kontaktperson: Pernelle Jensen
Telefon: +45 33921119
E-mail: pernje@um.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://um.dk/da/om-os/organisation/oko/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om diplomatiske postforsendelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale omhandler diplomatiske postforsendelser fra Udenrigsministeriet til alle danske repræsentationer i udlandet samt fra alle danske repræsentationer i udlandet til Udenrigsministeriet. Forsendelserne foregår med kurerservicefirmaer (kurer ekspres) og luftfartsselskaber (dip mail). Forsendelser mellem repræsentationerne er ikke omfattet af rammeaftalen. Ud over postforsendelser omfatter rammeaftalen også forsendelser i form af f.eks. biometrikomponenter/biometristationer, IT-udstyr, sikkerhedsudstyr, statsmøblement, dokumenter og babypakker (udstyr såsom barnevogne mv.). Pakning og plombering af forsendelser hos leverandøren kan forekomme.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64110000
64112000
64113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Jf. pkt. II.1.4.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde en tro og love erklæring om pålidelighed i forhold til Udbudslovens udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af de i Udbudslovens § § 135-136 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 3 nævnte situationer vil blive udelukket fra udbuddet. Tilbudsgiver skal opfylde mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen jf. udbudsmaterialet. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen.

Se nærmere i udbudsmaterialet.

Der skal ikke udfyldes ESPD. Der gennemføres ikke prækvalifikation, alle interesserede vil kunne afgive tilbud. Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Udenrigsministeriet på ovennævnte adresse.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: www.retsinformation.dk
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udenrigsministeriet vurderer de afgivne tilbud i forhold til tildelingskriteriet ”Bedste pris”. Tilbuddet med den bedste pris er tilbuddet med den laveste evalueringstekniske pris. Det tilbud anses for det vindende tilbud og tildeles rammeaftalen.

Se nærmere procedure i udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet vedrører en rammeaftale om diplomatiske postforsendelser. Udbuddet er omfattet af Udbudslovens afsnit III (light-regimet), jf.Udbudslovens § § 186-190 vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført iudbudsdirektivets bilag XIV (2014/24/EU), jf. Udbudslovens § 7.

Tilbudsgiver skal rette henvendelse til Udenrigsministeriet for at rekvirere udbudsmaterialet jf. ovenfor. Når en potentiel tilbudsgiver anmoder om udbudsmaterialet, registrerer Udenrigsministeriet samtidig denne potentielle tilbudsgiver på en e-mailliste til brug for kommunikation i udbudsprocessen. Oversigter over spørgsmål og svar i anonymiseret form og anden kommunikation om udbudsmaterialet fremsendes således løbende til de potentielle tilbudsgivere, der er registreret på e-maillisten. Kommunikationen gøres ikke tilgængelig andre steder.

Udbudsmaterialet kan rekvireres efter udbudsbekendtgørelse er offentliggjort i TED (Tender Electronic Daily). Sidste frist for at stille spørgsmål er angivet i udbudsbetingelserne.

Udenrigsministeriet kan beslutte at indføre en eller flere forhandlingsrunder men kan også beslutte at tildele rammeaftalen på grundlag af de afgivne tilbud. Benyttes forhandling, er det forventningen, at der vil blive afholdt ét individuelt forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver.

Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud og skal vedstå sit tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb.

Rammeaftalen vil blive indgået med én leverandør og forventes at træde i kraft den 1.9.2018.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/04/2018

Send til en kollega

0.075