23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 104-237741
Offentliggjort
02.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen

Vindere

Albertslund Boligforening - begrænset udbud af flytteforretning i.f.m. genhusning af 199 boliger

(02.11.2018)
3x34 Transport a.m.b.a.
Dybendalsvænget 4
2630 Taastrup

Opdateringer

Rettelse
(07.06.2018)

I.1
I stedet for:
BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen.
Læses:
Albertslund Boligselskab, afdeling 3703 Vest (AB Vest), c/o BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen

II.1.5
I stedet for:
6 000 000 DKK
Læses:
2 700 000 DKK

II.2.4
I stedet for:
Der skal dog regnes med, at der skal flyttes beboere fra 199 boliger, men idet antallet kan variere vil flytning afregnes pr. udført enhed.
Læses:
Der skal dog regnes med, at der skal flyttes beboere fra 184 boliger, men idet antallet kan variere vil flytning afregnes pr. udført enhed.

II.2.6
I stedet for:
6 000 000 DKK
Læses:
2 700 000 DKK

VI.4.3
I stedet for:
Klager skal være modtaget i Klagenævnet:
— Inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har ofentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Læses:
Klager skal være modtaget i Klagenævnet:
— Inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har ofentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,
— Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Albertslund Boligforening - begrænset udbud af flytteforretning i.f.m. genhusning af 199 boliger


BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen
29 96 63 89
Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Carsten Bai
Telefon: +45 60352615
E-mail: cba@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gmaqwxbggy
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
3729 5728
Sortenmosevej 19
Allerød
3450
Danmark
Kontaktperson: Hans Krogh
Telefon: +45 27618540
E-mail: hakr@niras.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.niras.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gmaqwxbggy
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gmaqwxbggy
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Albertslund Boligforening - begrænset udbud af flytteforretning i.f.m. genhusning af 199 boliger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancen omfatter en komplet flytteforretning i forbindelse med genhusning af 199 boliger i bebyggelsen Albertslund Boligforening, beliggende i Albertslund. Beboerne skal generelt genhuses i midlertidige boliger, i forbindelse med en gennemgribende renovering af boligerne, og skal herefter retur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

- Havrens Kvarter,

- Rugens Kvarter,

- Kløvrens Kvarter,

- Vindruens Kvarter,

- Æblets Kvarter',

- Koglens Kvarter,

- Kastanjens Kvarter,

- Robinievej 2.

Alle beliggende I 2620 Albertslund.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverancen omfatter en komplet flytteforretning i forbindelse med genhusning af 199 boliger i bebyggelsen Albertslund Boligforening. Albertslund Boligforening skal over en periode på ca. 2½- have gennemført en gennemgribende renovering af gårdhusene i de 5 ovennævnte kvarterer.

Albertslund Boligforening er en almen boligafdeling under BO-VEST. Bebyggelserne har 199 boliger, fordelt på 5 kvarterer. De 5 kvarterer er opført i 1960erne og hvert kvarter består af 37-44 boliger. I forbindelse med renoveringen skal alle beboere midlertidigt genhuses under arbejdets udførelse. Et ukendt antal boliger i afdelingen er tomme og vil blive brugt til genhusning. Endvidere er der boliger til genhusning i det nærliggende Robinielund. Det kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses præcis hvilke og hvor mange boliger der vil være tomme i afdelingen, idet der hele tiden sker en hvis fraflytning og efterfølgende genudlejning af boligerne. Der skal dog regnes med, at der skal flyttes beboere fra 199 boliger, men idet antallet kan variere vil flytning afregnes pr. udført enhed.

Leverancen omfatter i hovedtræk:

— Udflytning af beboernes bohave til genhusningsbolig,

— Tilbageflytning af beboernes bohave fra genhusningsbolig til gårdhusene,

— Opmagasinering dele af beboernes indbo på flytteforretningens lager, inkl. levering af containere herfor,

— Kommunikation med bygherre, hovedentreprenør, rådgivere og beboerne,

— Naturlige biydelser i forbindelse med boligflytning.

Kontrakten vil løber over ca. 2½ år, og arbejdet udføres perioder af ca. 1-1,5 måneder, hvor der flyttes. På det idspunkter, hvor der er størst aktivitet skal der flyttes ca. 6 boliger om dagen i en periode over en måned. Den normale flytteaktivitet er ca. 3 boliger om dagen. Der er op til 48 boliger genhuset i Robinielunden og op til 12 boliger til genhusning i bebyggelsen, der renoveres sekventielt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de 5 virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, jf. punkt III.1.3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi I II.1.5) og II.1.6) er et udtryk for et skøn, og usikkerheden vurderes til at være +/- 20%.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab udfyldes i de relevante dele a fESPD’en del II;

2) Ansøger skal opfylde de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven § 137, nr. 1, 2, 3, 4 & 6.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv.skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske / finansielle (afsnit III.1.2) og / eller teknisk og faglig kapacitet (afsnit III.1.3)) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes. Virksomheder, som ansøger baserer sin ansøgning på, skal udfylde ESPD del II.A, II.B, del III A, B og C samt afsnit IV.C. Afleveret ESPD erstatter rådighedserklæring.

Der kan kun afleveres ét ESPD som overordnet afleveringskrav. Evt. supplerende ESPD’er uploades som supplerende filer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der ønskes oplyst samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Oplysningerne udfyldes i de relevante dele af ESPD’en del IV. punkt B.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomiskkapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverens omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår skal minimum være 10 000 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste med beskrivelse af opgaver af samme eller lignende karakter og størrelse som den udbudte og som tilbudsgiveren har udført inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal maksimalt indeholde 5 referencer og skal indeholde en beskrivelse af opgavens størrelse og indhold, samt oplysninger om kundens navn, kontraktsum og tidsperioden for opgavens udførelse, anføres i ESPD´ens del IV.C. Hvis tilbudsgiverens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år, skal referencelisten kun omfatte de år, som virksomheden har eksisteret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til referencer er at tilbudsgiver kan dokumentere reference til mindst 3 lignende opgaver, udførtinden for de seneste 3 år. Det vil sige at virksomheden skal kunne dokumenter at de har flyttet beboere i dette omfang.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

ABService 2003 med bygherrens tilføjelser og fravigelser er gældende for kontrakten. Øvrige krav vil fremgå afudbudsmaterialet.

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en befuldmægtiget (oplyses ved afgivelse af tilbud).

Der gælder arbejdsklausul om at de ansatte, som leverandøren og dennes underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på kontraktens opfyldelse har løn- og ansættelsesforhold, som ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrativeforskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere beskrivelse af arbejdsklausul.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 7 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette udbud vil blive afholdt digital via internetportalen iBinder.

Aflevering af tilbud kan således kun ske via iBinder. Upload af tilbud skal gøres under fanebladet "Ansøgning".

Tilbudsgiver skal oprette sig som burger på iBinder på www.iBinder.com

Adgang til iBinder fås ved at følge linket: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gmaqwxbggy

På ibinder.com vil der være vejledninger til hvordan iBinder benyttes.

Evt. spørgsmål til brug af IBinder bedes rettet til iBinder-support på telefon: +45 89887830 eller mail: support@ibinder.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mælingsprocedure i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være modtaget i Klagenævnet:

- Inden 45 kalenderdage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af en klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden og hvis dette ikke er tilfældet, angive om der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr. Se i det hele Klagenævnet for Udbuds klagevejledning: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018

Send til en kollega

0.106