23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 114-259370
Offentliggjort
16.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

Indkøb af Flytteservice samt projekt- og flyttekoordinering

(13.09.2018)
ADAM Transport ApS
Kanalholmen 31-33
2650 Hvidovre

Indkøb af Flytteservice til Region Midtjylland, Det nye Regionshospital i Gødstrup


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jakob Ridder
Telefon: +45 23226233
E-mail: jakob_ridder@prokura.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212908&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212908&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Flytteservice til Region Midtjylland, Det nye Regionshospital i Gødstrup

Sagsnr.: Sagsnr.: 1-23-4-101-10-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører løbende udførelse af flytteservice for Det Nye Regionshospital Gødstrup i forbindelse med sammenlægning af Regionshospital Holstebro og Regionshospital Herning.

De udbudte tjenesteydelser fordele sig på 2 delopgaver: Flytteservice og Projektrådgivning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63100000
60000000
98392000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Baggrund.

Hospitalsenheden Vest samles under ét tag i det nye Regionshospital Gødstrup, som forventes at stå færdig i foråret 2020. Der skal derfor i en periode på 2-3 måneder ske en omfattende flytning af de eksisterende hospitalsafdelinger under Hospitalsenheden Vest. De nuværende aktiviteter ved Regionshospital Holstebro og Regionshospital Herning bliver sammenslået og flyttes til Gødstrup.

Den udbudte ydelse.

Grundet den omfattende flytning er der behov for ekstern flytteservice, til flytning af inventar, medicoteknisk udstyr og medicinsk udstyr. I tillæg vil der muligvis være behov for, at en ekstern flytteleverandør skal inddrages og deltage i planlægningsfasen forud for selve flytningen.

Omfang.

RH Holstebro: 4 300 rum og etageareal 81 500m2.

RH Herning: 4 400 rum og etageareal 97 700m2.

Flyttes til RH Gødstrup 6 000 rum og etageareal 145 000 m2.

De udbudte tjenesteydelser fordeler sig på 2 delopgaver:

— Delopgave 1: Flytning af Inventar, medicoteknisk udstyr og medicinsk udstyr.

- - Inventar: Kontorinventar, senge, møbler, teknisk udstyr mv;

- - Medicinsk udstyr: Instrumenter, apparater mv;

- - Medicoteknisk udstyr: Medicinsk udstyr afhængig af elektricitet.

Flytningen vil inkludere at bære ud, transporter til ny lokation, indbæring, samt i tilfælde hvor det anvises også nedtagning, nedpakning og udpakning.

— Delopgave 2: Bistand til planlægning og koordinering af flytteopgaven.

- - Planlægning og koordinering;

- - Udarbejdelse af logistikstrategi;

- - Vejledning i udarbejdelse af strategi for sikring (tyveri og sikkerhed).

Ordregiver agter at indgå en rammeaftale med forventelig 3 leverandører. Rammeaftalen vil blive indgået med de leverandører, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige, næstmest fordelagtige og tredje mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet. Tildeling af opgaver under delopgave 2 forventes kun til den økonomisk mest fordelagtige leverandør på rammeaftalen, da disse opgaver bør udføres af samme leverandør gennem hele projektet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om Tilbudsgivers økonomisk og financiel kapacitet skal udfyldes i ESPD, hvor Tilbudsgiver skal angive oplysninger vedrørende minimumskrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at få sit tilbud taget i betragtning:

1) Det er et minimumskrav, at den specifik årsomsætning på flytteservice, dvs. nettoomsætningen, for det seneste disponible regnskabsår er minimum 20 000 000 DKK;

2) Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 500 000 DKK;

3) Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med Tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker Tilbudsgivers ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 5 000 000 DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 50 000 DKK pr. år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbuddet skal indeholde følgende oplysninger og dokumentation for tilbudsgivers tekniske/faglige formåenegnethed:

— Referenceliste for tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år, med angivelse af størrelsesorden herunder forbrug af mandetimer, beskrivelse af ydelsen, leveringssted og referencens kontaktperson (hvis muligt) inkl. kontaktoplysninger. Ved størrelsesorden forstås den samlede omsætning pr. reference.Oplysningerne afgives i Udbudsbilag 3. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer medhenblik på bekræftelse af de af tilbudsgiver afgivne oplysninger,

— Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer. Oplysningerne kanafgives i Udbudsbilag 3 og Udbudsbilag 7.

Ovenstående oplysninger vedlægges tilbuddet i overensstemmelse med pkt. 20 og Udbudsbilag 3. Såfremt tilbud fremsendes af et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver enkelt virksomhed i konsortiet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske/faglige formåen i henhold til udbudsdirektivetsart. 48, stk. 3, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbuddet den i Kontraktbilag 5 indeholdte indeståelseserklæring i udfyldt og underskrevet stand, ligesom tilbuddet skal indeholde ovennævnte efterspurgte oplysninger og dokumentation for teknisk/faglig formåen for denne anden virksomhed. Disse oplysninger skal endvidere vedlægges for tilbudsgiveren. Det anbefales, at tilbudsgiver, ved fremsendelse af dokumentation for indeståelse, anvender formularen i Kontraktbilag 5, da opbygningen af denne overholder de krav, som ordregiver stiller til en sådan erklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret relevant erfaring i form af mindst 3 projekt referencer. Tilbudsgiver skal oplyse referencer for både delopgave 1 og delopgave 2, og der skal afgives mindst 3 referencer for hver delopgave.

Ved sammenslutning af virksomheder i et konsortium skal mindstekravet være opfyldt af konsortiedeltagerne tilsammen (men ikke nødvendigvis hver for sig).

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul - Leverandøren skal sikre, at ansatte og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til kontrakt pkt. 8.3.

Socialt ansvar - Der stilles krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 19.

Straffeattester - Det er Leverandørens ansvar, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis. Leverandøren skal derfor sikre, at de medarbejdere, der anvendes ved udførelsen af kontrakten, ikke har forhold på deres straffeattester, der kan skabe tvivl herom, herunder forhold vedr. tyveri og personfarlig kriminalitet. Der henvises til udkast til kontrakt pkt. 8.4.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/08/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2018

Send til en kollega

0.091