23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 121-276100
Offentliggjort
27.06.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Trafikselskabet Movia

Vindere

A8-II

(27.06.2018)
Anchersen A/S
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre

Omlægning af almindelig rutekørsel som følge af Cityringens åbning (Anchersen A8-kontrakt)


Trafikselskabet Movia

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Anya Witte
E-mail: awi@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk

I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Omlægning af almindelig rutekørsel som følge af Cityringens åbning (Anchersen A8-kontrakt)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Cityringens åbning i 2019 vil medføre ændrede behov for bustrafik i Hovedstadsområdet. Visse buslinjer forventes fremadrettet at få ændret betydning, og der vil derfor være behov for at reducere eller øge antallet af køreplantimer og/eller busser på linjen. Movia påtænker at indgå tillægsaftale med en berørt operatør om ændringer i bustrafikken. Det er disse ændringer nærværende bekendtgørelse vedrører. Se også pkt. VI.3)

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af almindelig rutekørsel (Movias A8-udbud) i Hovedstadsområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Operatøren blev ved Movias A8 udbud tildelt delkontrakt II. Kontrakten videreføres på uændrede vilkår, men dele af kørslen øges som følge af omlægningen til Nyt Bynet. Det er Movias vurdering, at dette kan ske inden for Kontraktens og udbudsrettens rammer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

De beskrevne kontraktændringer består i en udvidelse af antallet af driftsbusser og køreplantimer på linje 31. Kontrakten udvides med ca. 5 800 køreplantimer, hvilket ligger inden for rammerne af de udvidelser i køreplantimer, der kan foretages efter Kontraktens bilag A, pkt. 10.1. Kontrakten udvides med 4 busser i forhold til udgangspunkter jf. pkt. 10.2 i Kontraktens Bilag A på 41 busser, således at Kontrakten herefter udgøres af 45 driftsbusser. De 4 ekstra busser placeres i Kontraktens udbudsenhed 12310, og afregnes til udbudsenhedens køreplantime- og busafhængige priser. De indsatte busser skal opfylde kravene til materiel i A8.

Det er Movias vurdering, at disse ændringer ikke er væsentlige, (1) da udvidelsen i antallet af køreplantimer er forudsat i klare, præcise og entydige ændringsklausuler, jf. FVD, art. 89, stk. 1, litra a, og (2) da udvidelsen af antallet af driftsbusser er nødvendigt som følge af eksterne og uforudsigelige omstændigheder (Cityringens åbning) og ikke medfører ændringer af Kontraktens overordnede karakter, jf. FVD, art. 89, stk. 1, litra c. De øvrige indikatorer for væsentlighed som defineret i FVD art. 89, stk.4. litra a-d, er heller ikke til stede.

Det bemærkes desuden, at operatøren ikke ved ændringerne opnår en forbedring af vilkår eller anden økonomisk fordel. Udvidelsen af antallet af driftsbusser modsvares af tidligere reduktioner i operatørens kontrakter som følge af Cityringens åbning, således at operatørens kontrakter samlet ender med samme antal driftsbusser som før omlægningerne i forbindelse med Cityringens åbning. Udvidelsen udgør således alene kompenserende kørsel som beskrevet i Kontrakten. Udvidelsen af køreplantimer er forudsat i Kontrakten og ligger inden for de fastsatte rammer herfor. Regulering af øvrige kontraktvilkår, der måtte blive påvirket af ændringerne, sker ligeledes med udgangspunkt i Kontraktens reguleringsmekanismer og skal alene tilsikre, at operatøren stilles som før ændringerne. Operatøren opnår således ingen væsentlige fordele ved omlægningen af kørslen.

På ovenstående baggrund er det Movias samlede vurdering, at ændringerne er uvæsentlige og kan gennemføres uden genudbud. Nærværende bekendtgørelse offentliggøres således alene som led i en procedure efter Lov om Klagenævnet for Udbuds § 4.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

A8-II

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Anchersen A/S
Jernholmen 20-22
Hvidovre
2650
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som beskrevet i pkt. II.1.4) medfører Cityringens åbning i 2019 ændrede behov for bustrafik i Hovedstadsområdet. Nærværende bekendtgørelse angår således ændringer i medfør af en offentlig kontrakt om buskørsel, som er indgået med operatøren ved Movias A8-udbud.

Ændringen består i, at linje 31 udvides med 4 driftsbusser og ca. 5 800 køreplantimer i forhold til Kontraktens udgangspunkt efter 6. driftsår. Udvidelsen af køreplantimerne ligger inden for Kontraktens rammer og er derfor en ændring i medfør af Kontrakten, jf. FVD art. 89, stk. 1, litra a. De ekstra busser placeres i Kontraktens udbudsenhed 12310, og afregnes til udbudsenhedens køreplantime- og busafhængige priser, og skal opfylde kravene til materiel i A8 Kontrakten.

For så vidt angår antallet af driftsbusser er det ikke reguleret i Kontrakten, hvor meget antallet kan forøges per år. Det er Movias vurdering, at ændringen kan foretages, da den alene medfører en værdiforøgelse på 1,9% af den samlede kontraktværdi og er nødvendiggjort af eksterne, uforudsigelige omstændigheder, jf. FVD art. 89, stk. 1, litra c. Ændringen ændrer ikke Kontraktens overordnede karakter og fører heller ikke til økonomiske fordele for operatøren, da den samlet fører til, at tidligere reduktioner af operatørens kontrakter som følge af Cityringens åbning modsvares. Operatøren opnår således samlet ingen økonomiske fordele ved de omlægninger, der foretages i operatørens kontrakter som følge af Cityringens åbning. Der er dermed ikke tale om en ændring af grundlæggende elementer i strid med direktivet.

Denne bekendtgørelse offentliggøres alene som led i proceduren efter § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om Klagenævnet for Udbud, § 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående

Offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2018

Send til en kollega

0.14