23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 150-344694
Offentliggjort
07.08.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

Vindere

Aktivitets- og samværstilbuddet Brønshøjvej og Hvepsereden - Brønshøjvej (Københavns Kommune)

(03.10.2018)
Handicap Befordring A/S
Greve

Kirkebækskolen (Vallensbæk Kommune)

(03.10.2018)
Handicap Befordring A/S
Greve

FR13 - Udbud af Flextrafik Rute


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
MOVIA
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Søren Brøgger Kock
E-mail: sbk@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/497669d2-2973-4daf-8604-62e2e7fbae45/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/497669d2-2973-4daf-8604-62e2e7fbae45/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/497669d2-2973-4daf-8604-62e2e7fbae45/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/497669d2-2973-4daf-8604-62e2e7fbae45/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig servicetrafik iht. trafikselskabsloven

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FR13 - Udbud af Flextrafik Rute

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud af Flextrafik Rute omhandler specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lignende, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler og omfatter kørsel i kommuner i Region Hovedstaden. Den samlede kørselsmængde i de 2 delaftaler vurderes at være ca. 35 000 timer i kontraktperioden af ca. 120 brugere. Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, som ansvaret for kørsel med handicappede indebærer. Operatøren skal kunne varetage ruteplanlægning og kommunikationen med institutioner og forældre/pårørende på et højt serviceniveau, således at kørslen udføres efter gældende servicekriterier og i forhold til de enkelte institutioners krav til kørslens udførelse. Stort set alle brugere kræver fast chaufførteam.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kirkebækskolen (Vallensbæk Kommune)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af brugere til og fra Kirkebækskolen. Kørslen vurderes pt. at omfatte ca. 61 brugere på hverdage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Aktivitets- og samværstilbuddet Brønshøjvej og Hvepsereden - Brønshøjvej (Københavns Kommune)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af brugere til og fra Aktivitets- og samværstilbuddet Brønshøjvej og Hvepsereden - Brønshøjvej. Kørslen vurderes pt. at omfatte ca. 60 brugere på hverdage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af enten i) en gyldig tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, som enten er udstedt i henhold til busloven (LBK nr. 1050 af 12.11.2012) eller i henhold til taxiloven (LBK nr. 1538 af 19.12.2017) eller ii) en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter den tidligere gældende taxilov (LBK nr. 107 af 30.1.2013), som fortsat er gældende eller iii) en tilladelse til at drive kørselskontor, jf. lov nr. 1538 af 19.12.2017, § 5 (alternativt kommunal godkendelse som bestillingskontor). Denne tilladelse skal være gældende på tidspunktet for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal endvidere være optaget i CVR-registeret eller tilsvarende udenlandsk register.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 125-285158
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2018
Tidspunkt: 00:00
Sted:

Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, nr. 1, 2, 3 og 6 finder anvendelse på udbuddet. Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 1.4.

Et af udbudsdokumenterne (dataark) på udbudssiden, som indeholder særlige personfølsomme oplysninger, er blevet subtraheret for disse oplysninger. Disse oplysninger vil kunne fremsendes ved udfyldelse af Movias fortrolighedserklæring (udbudsbilag D), hvorefter dokumentet kan fremsendes til tilbudsgiveren.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/08/2018

Send til en kollega

0.082