23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 191-431913
Offentliggjort
04.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Skive Kommune

Vindere

EU- udbud på driften af Skive Erhvervshavn

(13.12.2018)
Skive Shipping
Havnevej 45
7800 Skive

EU- udbud på driften af Skive Erhvervshavn


Skive Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Jens Gjørup
Telefon: +45 99156879
E-mail: ctgr@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92510413.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92510413.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92510413.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU- udbud på driften af Skive Erhvervshavn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører driften af på Skive Havn og Molerkajen på Furhavn, hvor Skive kommune er ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelse (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte aftale har en løbetid på 5 år. Aftalen kan forlænges i 3 år fremgår af aftalens pkt. 3.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører driften af på Skive Havn og Molerkajen på Furhavn, hvor Skive kommune er ordregiver.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelse (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler, ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver bedste økonomiske incitament herunder stordriftsfordele, og de bedste vilkår for både ordregiver og tilbudsgiver.

Denne aftale er en offentlig kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe af op til 20% af sit samlede forbrug ved andre leverandører.

Den udbudte aftale har en løbetid på 5 år. Aftalen kan forlænges i 3 år fremgår af aftalens pkt. 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge aftalen med 3 år på uændrede vilkår. Aftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Estimeret omsætning pr. år 800 000 DKK ekskl. moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i de 2 seneste afsluttede årsregnskabsår. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig omsætning på 750 000 DKK. Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver via Tilbudsgivers bogholderi kan dokumentere, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde den fornødne omsætning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencen/erne skal omfatte lignende opgaver med hensyn til opgavens art - drift af en erhvervshavn. Tilbudsgiveren må maksimalt angive 3 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive minimum 1 reference fra de seneste 3 år. Referencen/erne skal omfatte lignende opgaver med hensyn til opgavens art - drift af en erhvervshavn. Tilbudsgiveren må maksimalt angive 3 referencer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne aftale, dog senest 20 dage efter udløb af standstill perioden, fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

- Kopi af forsikringspolice for erhvervsforsikring eller dokumentation for, at forsikring er tegnet. Leverandøren er i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsforsikring med en dækningssum på minimum 6 000 000 DKK pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Kopi af Sikkerhedsstillelse på 10% af aftalebeløber pr. år, dog min. 100 000 DKK.

Garanti for materiel:

- Der skal afleveres dokumentation for at tilbudsgiver på tidspunktet for kontraktindgåelse råder over de antal kraner og grabbemaskiner, der er nødvendig for opfyldelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, nr. 1 til 3.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2018

Send til en kollega

0.087