23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 192-434152
Offentliggjort
05.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune

Udbud af Skole-og daginstitutionskørsel i Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Dominique Simon
Telefon: +45 44527034
E-mail: dominique.simon@herlev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92663309.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92663309.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92663309.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Skole-og daginstitutionskørsel i Herlev Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune udbyder opgaven Skole- og daginstitutionskørsel i Herlev Kommune.

Formålet med udbuddet er at indgå en ny aftale og dermed sikre kørsel for Herlev Kommunes skoler og institutioner til hhv. skole, svømmehal, Naturcenter Kildegården samt adhoc kørsler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herlev Kommune udbyder opgaven Skole- og daginstitutionskørsel i Herlev Kommune.

Formålet med udbuddet er at indgå en ny aftale og dermed sikre kørsel for Herlev Kommunes skoler og institutioner til hhv. skole, svømmehal, Naturcenter Kildegården samt adhoc kørsler.

Rammeaftalens udbydes som en 3-årig rammeaftale til ikrafttræden 1.2.2019 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option for ordregiver på forlængelse i op til 1 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver har autorisation for udførelse af hvervet, jf. LBK nr. 1050 af 12.11.2012 om tilladelse til buskørsel.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Gennemsnitslig årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår,

— Erhvervsansvarsforsikring,

— Gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Gennemsnitslig årsomsætning på minimum 2 000 000 DKK i de seneste tre regnskabsår,

— Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK for personskade og mindst 5 000 000 DKK for tingskade,

— Gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer over de betydeligste kontrakter inden for skole- og institutionskørsel til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal oplyses mindst 3 referencer som minimum indeholder:

— overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten (feltet "Beskrivelse"),

— antal af skoler og institutioner (feltet "Beskrivelse"),

— samlet omsætning (feltet "beløb"),

— tidspunkt for udførelsen (felterne "startdato" og "slutdato"),

— modtager af arbejdet/ydelsen (feltet "modtagere").

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 167-381058
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018

Send til en kollega

0.126