23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-448263
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Varde Kommune

Vindere

EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune

(03.01.2019)
Sydjysk Befordring
Dalgasvej 6
6800 Varde

EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune


Varde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Varde Kommune
29189811
Bytoften 2
Varde
6800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
Telefon: +45 79946193
E-mail: hmor@varde.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93066673.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93066673.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93066673.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune

Sagsnr.: 17/5422
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Varde Kommune ønsker at udbyde levering af kørselsordninger i Varde Kommune.

Udbuddet omhandler befordring/kørsel af Varde Kommunes borgere, der er visiteret til at modtage befordring.

Varde Kommune ønsker at indgå en kontrakt for perioden fra den 11.2.2019 til den 31.7.2023 med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Varde Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er muligt at stille spørgsmål til materialet via Mercell indtil den 9.11.2018 kl. 12:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Spørgsmål skal stilles under fanen "kommunikation". Svar fra Varde Kommune kan ses under fanen "kommunikation" / ekstra info".

Alle dokumenter i tilbuddet skal uploades og sendes igennem Mercell inden tidsfristen udløber, hvilket er omkostningsfrit for tilbudsgiver.

3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din e-mail. Spørgsmål omkring funktionaliteten af systemet sendes til danmark@mercell.com eller ring på 6313 3702.

Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud modtaget på andre måder end gennem Mercell vil ikke blive tage med i vurderingen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/02/2019
Slut: 31/07/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Det er en forudsætning for at byde på den udbudte opgave, at tilbudsgiver besidder tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring under buslovens regler eller tilladelser til taxikørsel efter taxilovens regler (gammel taxilov, lov nr. 399 af 09. maj 2012), idet der under den nye taxilov kan benyttes tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter 1.1.2018, jf. lov nr. 1538 af 19.12.2017.

Personlige forhold: Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135, stk.1-3 og § 136. Udfyld del III a og b. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. Udfyld del III c. Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1.Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Autorisation/tilladelse til erhvervsmæssig befordring: Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD'ets del IVA i relation til autorisation - tilladelse til erhvervsmæssig befordring.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel kapacitet: Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 154: Tilbudsgivers egenkapital skal have været positiv i hver af de seneste 2 offentliggjorte årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er en forudsætning for at byde på den udbudte opgave, at tilbudsgiver besidder tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring under buslovens regler eller tilladelser til taxikørsel efter taxilovens regler (gammel taxilov, lov nr. 399 af 9.5.2012), idet der under den nye taxilov kan benyttes tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter 1.1.2018, jf. lov nr. 1538 af 19.12.2017.

Autorisation/tilladelse til erhvervsmæssig befordring: Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD'ets del IVA i relation til autorisation - tilladelse til erhvervsmæssig befordring.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lov nr. 1538 af 19.12.2017

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2018
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2018

Send til en kollega

0.103