23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065432
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Kommune Hjælpemiddelcentret

Udbud af transport af hjælpemidler


Københavns Kommune Hjælpemiddelcentret

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune Hjælpemiddelcentret
64942212
Hans Knudsens Plads 3
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
Telefon: +45 35306768
E-mail: jw0j@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/95046058.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af transport af hjælpemidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune ønsker tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere samt til lokalt placerede sygeplejedepoter med samtidig service i forbindelse med levering og afhentning, samt montering og klargøring af nødkald hos borgere.

Københavns Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker, via nærværende udbud, tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere samt til lokalt placerede sygeplejedepoter med samtidig service i forbindelse med hjælpemidlernes levering og afhentning.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Ydelsen består i 3 dele:

1) Transport af hjælpemidler mellem Hjælpemiddelcentret og borgers adresse, der består af almindelige, akutte og øvrige kørsler;

2) Opsætning og servicering af nødkaldeanlæg;

3) Montering og klargøring af hjælpemidler hos borgere.

Alle chauffører skal kunne opsætte og nedtage nødkald, udskifte batterier etc.

Kørslen sker til og fra adresser i Københavns Kommune samt i et begrænser omfang til adresser i Region Hovedstaden.

Option: Herudover ønsker ordregiver et tilbud på samme kørsel, i tidsrummet kl. 16:00 - 20:00, i weekender og på helligdage.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og Samarbejde / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option: Ordregiver ønsker et tilbud på ydelsen i kontraktperionde, i tidsrummet kl. 16:00 til kl. 20:00, i weekender og på helligdage.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 243-555783
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af transport af hjælpemidler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kære leverandører

Efter tilbudsfristens udløb er Ordregiver blevet opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Disse uhensigtsmæssigheder omfatter uklare egnetheds- og dokumentationskrav, samt konkurrenceparametre.

Det er Ordregivers vurdering, at der ikke lovligt kan træffes en tildelingsbeslutning på grundlag af det offentliggjorte udbudsmateriale. Ordregiver ser sig derfor nødsaget til at annullere udbuddet.

Ordregiver vil snarest muligt genudbyde kontrakten og forventer, at tilbudsgiverne vil kunne genbruge store dele af tilbuddet.

Ordregiver håber, at I også vil vise interesse for genudbuddet af kontrakten.

Med venlig hilsen

Johannes Bo Nielsen

Hjælpemiddelcentret

Københavns Kommune

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.081