23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-123011
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Frederikssund Kommune

Vindere

Drift af færgefart

(15.03.2019)
Kulhusfærgen Aps
Skovsangervej 16
3390 Hundested

Færgedrift


Frederikssund Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Frederikssund Kommune
29189129
Torvet 2
Frederikssund
3600
Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
Telefon: +45 47351108
E-mail: pmbla@frederikssund.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101609339.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.frederikssund.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Færgedrift

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60610000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikssund Kommune agter at indgå kontrakt på færgedrift med:

Kulhusfærgen Aps

Direktør Steffen Laudrup Andersen

Skovsangervej 16, 3390 Hundested

CVR: 32 83 29 38

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 320 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34512100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprenørens ydelser:

— Entreprenøren stiller som minimum med 4 mand i ugentligt vagtskifte af 2 mand - og i overensstemmelse med lovgivningen.Uddannelse/ kvalifikationer,

— Skibsfører, Kystskipper, samt relevante certifikater for sejllads med færge i nationalt farvand,

— Bedstemand, (duelighedsbevis i sejllads (erhverv)), samt relevante certifikater for sejllads med færge i nationalt farvand,

— Dansk og Engelsk talende personale Økonomi,

— Færgens overskud deles 50/50 med Frederikssund kommune Kontrakt,

— Kontrakten løber for en periode på 6 år,

— Aftalen baseres på et gennemsnit på 43 500 antal passagerer i sejlsæsonen og en gennemsnitlig billetpris af kr. 42,50, samt en dieseludgift på 220 500 DKK - svarende til 45 000 liter á 4,90 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om færgefart, at "For færgeruter, der betjener øer, hvor det samlede årlige antal passagerer, der befordres ad søvejen til eller fra den pågældende ø, ud fra et gennemsnit baseret på de 2 seneste regnskabsår ikke overstiger 300 000. Kan der i stedet for udbud efter § 2 foretages indkaldelse af interessetilkendegivelser, jf. § 4.

I vores konkrete sag vurderer vi umiddelbart at bestemmelsen i § 3 ligeledes finder anvendelse vedr. "vores færgerute", da den pågældende kyststrækning kan sidestilles med færgefart til en ø, da befordring ad land i det konkrete tilfælde vil indebære en åbenbart uforholdsmæssig omvej samt, at der ikke vil være andre interesserede byder end den nuværende aftalepart, der drifter for kommunen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Drift af færgefart

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Kulhusfærgen Aps
32832938
Skovsangervej 16
Hundested
3390
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 320 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 320 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om færgefart, at "For færgeruter, der betjener øer, hvor det samlede årlige antal passagerer, der befordres ad søvejen til eller fra den pågældende ø, ud fra et gennemsnit baseret på de 2 seneste regnskabsår ikke overstiger 300 000. Kan der i stedet for udbud efter § 2 foretages indkaldelse af interessetilkendegivelser, jf. § 4.

I vores konkrete sag vurderer vi umiddelbart at bestemmelsen i § 3 ligeledes finder anvendelse vedr. "vores færgerute", da den pågældende kyststrækning kan sidestilles med færgefart til en ø, da befordring ad land i det konkrete tilfælde vil indebære en åbenbart uforholdsmæssig omvej samt, at der ikke vil være andre interesserede byder end den nuværende aftalepart, der drifter for kommunen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2019

Send til en kollega

0.075