23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 057-131655
Offentliggjort
21.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Alingsås kommun

Vindere

(26.06.2019)
Movare AB
Box 211
431 23 Mölndal

Flytt-, transport- och magasineringstjänster


Alingsås kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Alingsås kommun
212000-1553
Stora torget 1
Alingsås
441 81
Sverige
Kontaktperson: Filip Olsson Lagerstedt
E-post: filip.olsson.lagerstedt@alingsas.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsas.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsnjvcsic&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsnjvcsic&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Flytt-, transport- och magasineringstjänster

Referensnummer: 2019.285
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inledning

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Flytt-, transport- och magasineringstjänster och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Objekt och omfattning

Ramavtalet omfattar Flytt-, transport- och magasineringstjänster.

Uppdraget består av diverse transporter, flyttar samt magasinering inom Alingsås kommun.

Beställarens behov följer enligt nedan.

Flytt/transport av möbler/inventarier, eventuella pianon, hela kontor, utbildningslokaler/lärosalar, yrkesskolor, bohag, bibliotek etc. med flyttfordon inklusive erforderlig utrustning inom en och samma byggnad eller mellan olika adresser inom Alingsås kommun.

Bortforsling av gods, till exempel till återvinningscentral, dock ej farligt avfall

Magasinering av gods

Demontering/monteringshjälp

Uthyrning och försäljning av flyttkartonger

Tillhandahållande av utrustning/arbetshjälpmedel

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63120000
63122000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inledning

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Flytt-, transport- och magasineringstjänster och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Objekt och omfattning

Ramavtalet omfattar Flytt-, transport- och magasineringstjänster.

Uppdraget består av diverse transporter, flyttar samt magasinering inom Alingsås kommun.

Beställarens behov följer enligt nedan.

Flytt/transport av möbler/inventarier, eventuella pianon, hela kontor, utbildningslokaler/lärosalar, yrkesskolor, bohag, bibliotek etc. med flyttfordon inklusive erforderlig utrustning inom en och samma byggnad eller mellan olika adresser inom Alingsås kommun

Bortforsling av gods, till exempel till återvinningscentral, dock ej farligt avfall

Magasinering av gods

Demontering/monteringshjälp

Uthyrning och försäljning av flyttkartonger

Tillhandahållande av utrustning/arbetshjälpmedel

Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Verksamhet som berör ramavtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett komplement till den egna verksamheten.

Observera att det kan finnas redan gällande avtal för verksamhet som berör ramavtalets område. Dessa avtal upphör inte att gälla i anledning av detta ramavtal.

Uppskattad volym

Den nedan angivna avtalsvolymen innebär en uppskattad volym och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån politiska beslut, verksamhets-/organisationsförändringar m.m. som kan påverka behovet, volymerna, antalet avtalsanvändare eller leveransställen.

Beställningsvolymen under den sammanlagda avtalstiden uppskattas till cirka 4 500 000 SEK.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2019-05-08

Avtalsslut

Planerat avtalsslut 2023-05-07

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 08/05/2019
Slut: 07/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/03/2019

Send til en kollega

0.099