23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 072-169729
Offentliggjort
11.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Administrations- og Servicestyrelsen

Vindere

Rammeaftale om levering af biler til brug ved toldkontrol mv.

(10.06.2019)
Skandinavisk Motor Co. A/S
Park Allé 355
2600 Brøndby

Rammeaftale om levering af biler til brug ved toldkontrol mv


Administrations- og Servicestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Administrations- og Servicestyrelsen
19552101
Brændgårdvej 10
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Pia J. Arildsen
Telefon: +45 72375970
E-mail: Pia.Arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762

I.1) Navn og adresser
Skatteministeriet
34730466
København K
1402
Danmark
E-mail: pia.arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skm.dk

I.1) Navn og adresser
Skatteankestyrelsen
10242894
København V
1612
Danmark
E-mail: pia.arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sanst.dk

I.1) Navn og adresser
Spillemyndigheden
34730415
Odense C
5000
Danmark
E-mail: pia.arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.spil.dk

I.1) Navn og adresser
Skatteforvaltningen
19552101
København Ø
2100
Danmark
E-mail: pia.arildsen@ADST.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skatteforvaltningen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237459&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237459&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af biler til brug ved toldkontrol mv.

Sagsnr.: 19-0322019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter levering af biler til Ordregiver, der ved løsning af specifikke opgaver har behov for en bilmodel med en komfort og en størrelse, der gør den egnet til at anvende som arbejdsplads.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34115000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af biler til Ordregiver, der ved løsning af specifikke opgaver har behov for en bilmodel med en komfort og en størrelse, der gør den egnet til at anvende som arbejdsplads.

Bilen skal blandt andet anvendes i forbindelse med toldkontrol ved landegrænse og kystområder samt havne- og lufthavnsområder, hvor der er behov for at medbringe kontroludstyr.

Bilen skal også egne sig til specialopbygning til "hundebil" med plads til 2 hundebure.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver skønner, at værdien af Rammeaftalen udgør mellem 3 000 000 DKK og 8 000 000 DKK inklusive moms og eksklusive registreringsafgift, men Ordregiver kan ikke garantere en bestemt omsætning i Rammeaftalens løbetid. Den skønnede værdi er ikke bindende eller forpligtende for Ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Den udbudte rammeaftale omfatter i første omgang især biler, hvor Ordregivers påtrængende behov for levering er afstedkommet af brexit.

Ordregiver har derfor brug for at gennemføre udbuddet ved en hasteprocedure, hvor tilbudsfristen fastsættes til 15 dage.

Rammeaftalen har været udbudt som delaftale 2 i det igangværende udbud af "Rammeaftale om levering af biler". Delaftalen er annulleret på grund af ændring af et mindstekrav. Markedet har således allerede kendskab til udbuddets indhold.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2019
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at Tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

- Er erklæret konkurs,

- Er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

- Er under tvangsakkord,

- Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet,

- Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (lovbekendtgørelsen kan hentes på retsinformation):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2019

Send til en kollega

0.086