23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178325
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Specialkørsel til Kirsebærhaven skole


Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
København
Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: ZH7Y@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103891805.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103891805.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103891805.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Specialkørsel til Kirsebærhaven skole

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder specialkørsel til Kirsebærhaven skole i offentligt udbud.

Det er en ny oprettet skoleenhed, som for første gang skal havekørsel. Kontrakten træder i kraft ved begyndelsen på skoleåret 2019/2020 (august 2019). Den endelige opstartsdato kendes senere.

Kontrakten træder i kraft ved begyndelsen på skoleåret 2019/2020 (august 2019). Den endelige opstartsdato kendes senere.

Ordregivers aftalekrav fremgår af udkast til rammeaftale (bilag A), mens de detaljerede krav til levering af kørsel, leverandøren oplysninger om skolen fremgår detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (bilag B).

Rammeaftalen vil blive indgået for en periode på 1,5 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år. Baggrunden for en kortere periode er, at denne kontrakt skal ind i tidsmæssigt flow med de øvrige 23 specialkørselskontrakter i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Det fælles europæiske udbudsdokument ("ESPD"). Skal udfyldes elektronisk i Mercell (ikke vedlagt som bilag, se nærmere i udbudsbetingelserne afsnit 4.1.).

Udbudsbetingelser består udbudsmaterialet af følgende:

. Udbudsbetingelser:

- Bilag A. Udkast til rammeaftale med tilhørende bilag:

- - Arbejdsklausul (bilag 1);

- - Københavns Kommunens CSR-krav (bilag 2);

- - Københavns Kommune krav til faktura og statistik (bilag 3).

- Bilag B. Kravspecifikation, der beskriver de krav, der stilles til leverandøren, kørslerne, samt oplysninger om de enkelte skoler/institutioner (bliver bilag 4 til rammeaftalen);

- Bilag C. Tilbudsskema. (bliver bilag 5 til rammeaftalen);

- Bilag D. Anonymiseret liste over de elever der skal køres, med deres adresser, således at ruter kan planlægges. Da det er nyopstartet tilbud er det usikkert hvilke elever der reelt starter og hvor de bor og om de reelt skal have kørsel. Denne liste er bedste bud;

- Bilag E. Liste over tilbudsgivers køretøjer der bydes ind med på turen. Udfyldes og oploades i Mercell;

- Bilag F. Vejledning til forældre og institutioner vedr. kørsel til skole;

- Bilag G. Tavshedspligt erklæring;

- Bilag H. Anfordringsgarantidokument.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2019
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Specifik gennemsnitlig omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 950 000 DKK, eller

— Specifik omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår skal udgøre minimum 950 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Erhvervsansvarsforsikring, som pr. forsikringsår har en forsikringsdækning på minimum 10 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver skal have udført mindste 3 tilsvarende opgaver, hvor der er blevet leveret specialkørsel, dvs. kørsel med borgere der har særligt behov herunder behov for at blive hentet hjemme. Ordregiver skal selv have udført kørslen og ikke kun udført opgaven i underentreprise.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/08/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.087