23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-222538
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejen Kommune

Vindere

Genudbud af offentlig udbud af svømmekørsel og fleksibel kørsel 2019

(22.08.2019)
Brørup Turistbusser A/S
Søndergade 51
6650 Brørup

Genudbud af offentlig udbud af svømmekørsel og fleksibel kørsel 2019


Vejen Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejen Kommune
29189838
Nørregade 11, 2 sal
Vejen
6600
Danmark
Kontaktperson: Emil Yohannes Lund
Telefon: +45 79966274
E-mail: eyl@vejen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105634806.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejenkom.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/105634806.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/105634806.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af offentlig udbud af svømmekørsel og fleksibel kørsel 2019

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejen Kommune udbyder svømme kørsel samt fleksibel kørsel i Vejen Kommune med to busser.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud i henhold til Europa-Parlamentetsog Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26.2.2014.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kørsel omhandler svømmekørsel i Vejen Kommune samt fleksibel kørsel med to busser.

Svømmekørsel køres internt i Vejen Kommune.

Fleksibel kørsel er kørsel med kommunens institutioner, f.eks. skoler, børnehaver.

Fleksibel kørsel kan ske ud over kommunegrænser, dog ikke over Storebælt, med færger eller ud af Danmark.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Virksomhedsprofil herunder:

— Beskrivelse af organisation samt kvalitetssikring,

— For A/S og ApS: oplysning om ejerskab (oplysninger skal forelægge).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Revisorpåtegnede regnskaber;

2) Revisorerklæring om ingen væsentlige ændringer siden seneste regnskabsaflæggelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1) Regnskab for de seneste 3 offentliggjorte regnskabsår.

Ad 2) Ved væsentlige ændringer skal der vedlægges en redegørelse hvorfor og på hvilken måde, der er sket ændringer.

Ad 2) For nye virksomheder etableret inden for de seneste 12 måneder, der ikke har et regnskab, skal der vedlægges periodeopgørelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Referenceliste;

2) Forsikring;

3) Tilladelse til personbefordring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1) referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år vedlægges.

Ad 2) Dokumentation for tegnet forsikring vedlægges.

Ad 3) Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen / kopi af afsendt ansøgning vedlægges.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.077