23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-237350
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Svenska Institutet

Resebyråtjänster


Svenska Institutet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Svenska Institutet
202100-4961
Box 7434
Stockholm
103 91
Sverige
Kontaktperson: Ewa Larson
Telefon: +46 721570010
E-post: ewa.larson@upphandlingjuridik.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.si.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdzhqekxo&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdzhqekxo&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resebyråtjänster

Referensnummer: 22140/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

SI är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. SI har kontor i Stockholm och Paris. Antalet anställda är ca 140 personer varav ca 20 i Paris. Mer information om oss finns på hemsidan www.si.se. Reseverksamheten är relativt omfattande och den totala resevolymen uppgår till ca 12 MSEK per år. Merparten av tjänsteresandet sker interkontinentalt och till destinationer i Europa. De största destinationerna är Paris, där SI har kontor, samt destinationer i den närliggande Östersjöregionen. Resebokningarna sker dels som individuella bokningar, dels som gruppbokningar. I tjänsten ingår även att tillhandahålla grupp- och konferensbokning. Det förekommer inte bara beställningar av resor för utresande från Sverige utan också för inresande, d.v.s. resan startar utanför Sverige. Upphandlingen av resebyråtjänster avser att avtal tecknas med en leverantör. Avtalsperioden är fr.o.m. avtalstecknande och tjugofyra månader, med möjlighet till förlängning.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
55120000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Svenska institutet (SI) inbjuder er att lämna anbud avseende upphandling av resebyråtjänster.

SI är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. Antalet anställda är ca 140 personer varav ca 20 i Paris. Mer information om oss finns på hemsidan www.si.se

SI:s personal och uppdragstagare reser till ett stort antal resmål över hela världen och deltagare i SI:s internationella ledarskapsprogram reser även till SI och Sverige från stora delar av världen. Detta ställer stora krav på resebyråstöd. Därutöver reser ett stort antal journalister och experter till Sverige för SI:s räkning. Nuvarande avtal med reseleverantör löper ut hösten 2019. SI avser att ingå ett nytt avtal med en resebyrå som kan tillgodose SI:s behov och krav. I led med detta avser SI genomföra en ny upphandling av resebyråtjänster.

Uppdraget omfattar affärsresetjänster (fullservice) för SI:s anställda samt andra personer som reser på uppdrag av SI.

Reseverksamheten är relativt omfattande och den totala resevolymen uppgår till ca 12 MSEK per år. SI garanterar inga volymer för den kommande avtalsperioden. Merparten av tjänsteresandet sker interkontinentalt och till destinationer i Europa. Resor inom Sverige är oftast endagsresor eller resor med någon övernattning. De största destinationerna är Paris, där SI har kontor, samt destinationer i den närliggande Östersjöregionen. Resebokningarna sker dels som individuella bokningar, dels som gruppbokningar. I tjänsten ingår även att tillhandahålla grupp- och konferensbokning.

Resandet avses vara miljöanpassat, kostnadseffektivt och smidigt. Virtuella möten prioriteras och resor med tåg framhålls som ett miljömässigt bra färdsätt och används i första hand vid kortare inrikes resor. SI:s resenärer avses resa med ekonomiklass med flyg och i andraklass med tåg. Endast i undantagsfall sker resa i annan klass.

Resebeställning görs i de flesta fall av resenären själv, för egen räkning eller för SI:s samarbetsparter. Det förekommer också att SI:s uppdragstagare, efter godkännande från SI, kan göra en beställning. Det förekommer inte bara beställningar av resor för utresande från Sverige utan också för inresande, d.v.s. resan startar utanför Sverige.

En målsättning är att öka nyttjandegraden via självbokningsverktyget för resor inom Europa (främst Paris) och inrikes. Många resenärer är frekventa resenärer till komplexa interkontinentala resmål framförallt i Afrika och Asien, så det kommer fortsatt att finnas ett behov av mycket god personlig service. SI avser att sluta ett s.k. transaktionsarvodesavtal för resetjänsterna. Avtalsstart beräknas ske början av oktober med tid för implementering dessförinnan.

Upphandlingen av resebyråtjänster avser att avtal tecknas med en leverantör. Avtalsperioden är fr.o.m. avtalstecknande och tjugofyra (24) månader, med möjlighet till förlängning vid högst tre (3) tillfällen om tolv (12) månader i taget dvs. som längst fem (5) år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 21/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019

Send til en kollega

0.089