23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-238301
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Midttrafik

51. udbud - Herning Bybusser


Midttrafik

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Midttrafik
29943176
Søren Nymarks Vej 3
Højbjerg
8270
Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
Telefon: +45 21259302
E-mail: jsn@midttrafik.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a5b408d0-3e2e-4700-8f82-55459e1c1441/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

51. udbud - Herning Bybusser

Sagsnr.: 1-23-4-2-17
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser og tre reservebusser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Herning Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser og 3 reservebusser.

Tilbudsgiver skal afgive følgende sideordnede tilbud på driften af bybuskørslen:

- A – brintbusser:

- - 10 af de 12 kontraktbusser skal være brintbusser. De resterende 2 kontraktbusser samt reservebusser skal være diesel busser med euronorm 6.

- - Kommunen er ansvarlig for at etablere brinttankstation, og kommunen er ansvarlig for at levere brinten til busselskabets brug i hele kontraktperioden.

- B – dieselbusser:

- - Alle kontraktbusser og reservebusser skal være dieselbusser med euronorm 6.

- - Busselskabet er ansvarlig for tankningsmuligheder for diesel.

Der skal afgives tilbud på begge sideordnede tilbud. Tilbuddene på de sideordnede tilbud evalueres hver for sig, jf. evalueringsmodellen anført i udbudsbetingelserne afsnit 9, hvorved der identificeres det økonomisk mest fordelagtige tilbud for hhv. A – brintbusser og B – dieselbusser. De budgetmæssige forhold i Herning Kommune vil have betydning for, hvorvidt ordregiver vælger sideordnet tilbud A – brintbusser eller sideordnet tilbud B – dieselbusser.

Herning Kommune deltager i et EU-finansiereret projekt (JIVE), der har til formål at fremme indførelsen af brintbusser. Projektet giver Herning Kommune mulighed til at opnå et bidrag fra EU på op til ca. 16 000 000 DKK såfremt der indsættes 10 brintbusser i Herning. Derudover har Herning Kommune bevilget ca. 15 000 000 DKK som ekstra tilskud til by-buskørslen. Disse ca. 31 000 000 DKK skal gå til dækning af meromkostningerne ved at indføre brintbusser i stedet for dieselbusser. Tilskuddene vil blive brugt til at forhøje Herning Kommunes generelle budget til bybuskørslen med ca. 31 000 000 DKK i den del af kontraktperioden, hvor JIVE-projektet kører, dvs. i perioden 1.4.2020 – 31.12.2022.

Herning Kommune udbyder samtidigt med nærværende udbud en kontrakt om etablering af brinttankstation samt levering af brint til brintbusserne, hvor brinten vil blive stillet til rådighed for busselskabet uden beregning. Kontraktsummen over kontraktperioden på 10 år for denne kontrakt indgår i grundlaget for Herning Kommunes valg mellem sideordnet tilbud A og sideordnet tilbud B.

Udgangspunktet er således, at Herning Kommune vil vælge sideordnet tilbud A – brint-busser, såfremt den samlede beregnede kontraktsum over en kontraktperiode på 10 år for det økonomisk mest fordelagtige tilbud på sideordnet tilbud A med tillæg af kontraktsummen over kontraktperioden på 10 år for etablering af brinttankstation samt levering af brint til brintbusserne ikke overstiger den beregnede kontraktsum over kontraktperioden på 10 år for det økonomisk mest fordelagtige tilbud på sideordnet tilbud B – diesel-busser med mere end ca. 31 000 000 DKK. Herning Kommune vil dog i beslutningsprocessen inddrage samtlige budgetmæssige overvejelser i relation til driften af bybuskørslen. Herning Kommune forbeholder sig således at vælge sideordnet tilbud A, selv om kontraktsummen for dette alternativ samt etablering af brinttankstation inkl. levering af brint overstiger kontraktsummen for sideordnet tilbud B med mere end ca. 31 000 000 DKK, såfremt priserne i tilbuddet generelt er lavere end forventet, ligesom Herning Kommune forbeholder sig at vælge sideordnet tilbud B, selv om priserne for dette alternativ er mindre end ca. 31 000 000 DKK billigere end kontraktsummen for sideordnet tilbud A med tillæg af etablering af brinttankstation inkl. levering af brint, såfremt priserne er højere end forventet.

Følgende gælder for sideordnet tilbud A - brintbusser: Projektet modtager finansiering fra EU projektet JIVE, der modtager støtte fra FCH JU under tilskudsaftale nr. 735582.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Option på elektrisk rampe til kørestole i alle busser,

- Option på automatisk stoppestedsannoncering i alle busser.

I sideordnet tilbud A – brintbusser er der desuden følgende option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på:

- Option på tilkøb af ekstra reservebusser.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Vedr. sideordnet tilbud A - brintbusser: Projektet modtager finansiering fra EU projektet JIVE, der modtager støtte fra FCH JU under tilskudsaftale nr. 735582.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 121-276072
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klage over.tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2019

Send til en kollega

0.062