23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240266
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune

Udbud af transport af hjælpemidler - genudbud


Københavns Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Johannes Bo Nielsen
E-mail: jw0j@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100626521.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af transport af hjælpemidler - genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker, via nærværende udbud, tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere, til lokalt placerede sygeplejedepoter samt monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere, herunder opsætning og servicering af nødkaldeanlæg.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Option:

Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16:00 - 20:00 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker, via nærværende udbud, tilbud på udbringning og afhentning af hjælpemidler til og fra københavnske borgere, til lokalt placerede sygeplejedepoter samt monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere, herunder opsætning og servicering af nødkaldeanlæg.

Ordregiver ønsker at indgå aftale med én leverandør.

Ydelsen består i 3 dele:

1) Transport af hjælpemidler mellem Hjælpemiddelcentret og borgers adresse primært mellem kl. 08:00 og kl. 16:00 på hverdage, der består af alm., akutte og øvrige kørsler, beskrevet i tilbudsskema 2;

2) Opsætning og servicering af nødkaldeanlæg;

3) Monterings- og vejledningsopgaver vedr. hjælpemidler hos borgere.

Alle chauffører skal kunne opsætte og nedtage nødkald, udskifte batterier etc.

Kørslen sker til og fra adresser i Københavns Kommune samt i et begrænser omfang til adresser i Region Hovedstaden.

Option:

Ordregiver ønsker, som option, tilbud på ovennævnte ydelse i tidsrummet kl. 16:00 - 20:00 i weekender og på helligdage. Disse kørsler vil være identiske med kørsler i dagtimerne på hverdage og kan kræve enten en stor, lille eller en kombibil. Ordregiver ønsker én timepris for ydelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og samarbejde / Vægtning: 5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option: Ordregiver ønsker et tilbud på ydelsen i kontraktperionde, i tidsrummet kl. 16:00 til kl. 20:00, i weekender og på helligdage.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 042-095436
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af transport af hjælpemidler - genudbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Kurer Transporten Aps
14369880
Forhåbningsholms Allé 11
Frederiksberg C
1904
Danmark
Telefon: +45 40452713
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019

Send til en kollega

0.093