23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273649
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Maabjerg Energy Center - BioGas A/S

Vindere

Leje/leasing af Lastbiltrækkere - chassis

(28.08.2019)
Scania Danmark A/S
Industribuen 19
2635 Ishøj

Leje/leasing af Lastbiltrækkere - chassis


Maabjerg Energy Center - BioGas A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Maabjerg Energy Center - BioGas A/S
32266266
Nupark 51
Holstebro
7500
Danmark
Kontaktperson: Mette Søgaard-Andersen Typp
E-mail: mette.typp@msat.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107294615.aspx

Internetadresse for køberprofilen: www.maabjergenergycenter.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107294615.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107294615.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leje/leasing af Lastbiltrækkere - chassis

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34130000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal i marts måned 2020 leveres 5 stk. nye lastbiltrækkere. MEC - Bio Gas er ejet af det fælles Holstebro-Struer-selskab Maabjerg Energy Center A/S. Der er tale om en lej/leasing aftale med tilhørende fuld serviceaftale.

Maabjerg Bio Gas er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

MEC - BioGas udbyder kontrakt på leje/leasing af 5 fabriksnye lastbiltrækkere til biogas og gylle transport. De 5 lastbiltrækkere monteres alle efter levering til ordregiver med VM Tarm 39000L gylletanksemitrailer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/107294615.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34133100
34139300
50114100
50114200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Holstebro - Struer

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lastbilerne skal gennemsnitligt køre 170 000 km om året i de 4 år kontrakten gælder, hvor samlet antal km i hele perioden ca. 3 400 000 km skal være i puljeordning, dvs. at alle Køretøjer ikke nødvendigvis skal køre det samme antal km.

Ordregiver sikrer, at lastbilerne skifter rute således, at de kommer så tæt på 680 000 km hver som muligt.

I optionsåret køres ligeledes gennemsnitligt 170 000 km pr. lastbil hvor samlet antal km i hele kontraktperioden inkl. optionsåret, ca. 3 400 000 tillagt ca. 170 000 km for hver lastbil, hvor kontraktener forlænget, skal være i puljeordning, dvs. at alle Køretøjer ikkenødvendigvis skal køre det samme antal km. Ordregiver sikrer, at lastbilerne skifter rute således, at de kommer så tæt på 850 000 km hver som muligt.

Såfremt den faktiske kørestrækning i kontraktperioden overstiger mere end 102% af den i kontraktperioden aftalte, foretages en efterregulering og -fakturering.

De lejede/leasede lastbiltrækkere skal udelukkende køre i Danmark.

Ordregiver indestår for, at lastbiltrækkeren kun betjenes af dertil kvalificeret personale, og at chaufføren har gyldigt kørekort.

Ved kontraktens udløb er Ordregiver forpligtet til straks at tilbagelevere de lastbiltrækkerne til Leverandøren uden anden forringelse end almindeligt slid og ælde.

Ordregiver betaler vægtafgift, vejbenyttelsesafgift samt tegner sædvanlig forsikring og har aftale om Vejhjælp.

Der skal i hele kontraktperioden være fuld service aftale på alle 5 lastbiltrækkere. Vilkår for aftalen fremgår af Serviceaftalen, der er bilag til hoved kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2020
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Én gang op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om den betydeligste sammenlignelige vareleverance, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 5 år.

Kun referencer, der vedrører vareleverancer, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke varer leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle i udførelsen af leverancen.

Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Der kan maksimalt angives 1 reference, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 1 reference, vil der alene blive lagt vægt på den første reference. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves minimum 1 reference fra leverancer af sammenlignelige vareleverancer som den annoncerede kontrakt indenfor de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen). Ved leverancer af sammenlignelige vareleverancer forstås salg, leje eller leasing af lastbiltrækker til biogas kørsel med tilhørende serviceaftale i Danmark med minimum 150 000 gennemsnitligt kørte km om året.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/07/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2019

Send til en kollega

0.047