23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 113-276608
Offentliggjort
14.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

ARC I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

(10.01.2020)
Ejner Hessel A/S
Brande

Indkøb af kranbil til I/S Amager Ressourcecenter


ARC I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARC I/S Amager Ressourcecenter
34 20 81 15
Vindmøllevej 6
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
Telefon: +45 51168605
E-mail: stm@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be0322bb-f5a0-4a5a-b945-ba3d17b18bf7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be0322bb-f5a0-4a5a-b945-ba3d17b18bf7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/be0322bb-f5a0-4a5a-b945-ba3d17b18bf7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af kranbil til I/S Amager Ressourcecenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34140000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af kranbil til ARC samt tilhørende serviceaftale. Opgaven består af følgende 2 ydelser:

- 1 stk. 3-akslet 26 tons lastbil med kran og kroghejs til containere. Lastbilen skal benyttes til indsamling af storskrald og haveaffald. (Herefter benævnt ”kranbil”),

- Serviceaftale på vedligeholdelse af den indkøbte kranbil i 5 år med mulighed for forlængelse i 3 x 12 måneder til en samlet kontraktperiode for serviceaftalen på op til 8 år.

Krav til kranbil og serviceaftale er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Kranbilen skal leveres til Ved Lergravene 8, 2770 Kastrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter en kontrakt vedrørende indkøb af kranbil til ARC samt tilhørende serviceaftale. Opgaven består af følgende 2 ydelser:

- 1 stk. 3-akslet 26 tons lastbil med kran og kroghejs til containere. Lastbilen skal benyttes til indsamling af storskrald og haveaffald. (Herefter benævnt ”kranbil”),

- Serviceaftale på vedligeholdelse af den indkøbte kranbil i 5 år med mulighed for forlængelse i 3 x 12 måneder til en samlet kontraktperiode for serviceaftalen på op til 8 år.

Krav til kranbil og serviceaftale er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og det øvrige udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Som en del af kontrakten indgår serviceaftale på kranbilen. Denne kan forlænges 3 gange af 12 måneders varighed til en samlet kontraktperiode på 8 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opgaven indeholder nedenstående option:

- Option 1 - Indkøb af yderligere 1 kranbil samt indgåelse af serviceaftale på denne bil.

ARC tager stilling til hvorvidt der ønskes at udnytte optionen på køb af ekstra kranbil senest 24 måneder efter underskrivelse af kontrakt.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Oplysning om Tilbudsgivers egenkapital de 3 seneste reviderede regnskabsår,

- Oplysning om Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår, og

- At tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås en opgave, der relaterer sig til leverance af sammenlignelige kranbiler, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver,

- Periode,

- Opgavens omfang: Kort beskrivelse af opgaven med angivelse af antal og typer af leverede kranbiler, samt tilbudsgivers rolle i opgaven,

- Den samlede kontraktsum.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft mindst 2 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de eneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave af samme art, dvs. en opgave, der relaterer sig til leverance af sammenlignelige kranbiler, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/07/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/07/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af Kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i Udbudsbetingelsernes punkt 9.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele Kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud, at forberede den nødvendige dokumentation.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

Send til en kollega

0.064