23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 182-443542
Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Motala kommun

Vindere

Transporttjänster med lastbil Mjölby kommun

(27.11.2019)
GDL Transport Aktiebolag
Box 1509
581 15 Linköping

Transporttjänster med lastbil Mjölby kommun


Motala kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Motala kommun
212000-2817
Drottningg. 2
Motala
591 86
Sverige
Kontaktperson: Jimmy Petersson
Telefon: +46 141-225160
E-post: jimmy.petersson@motala.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.motala.se/kommun

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46589
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/motala/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46589
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Transporttjänster med lastbil Mjölby kommun

Referensnummer: UH-2019-85
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Mjölby kommuns behov av att hyra lastbilstransporter med förare. Transporttjänsterna behövs vid anläggningsarbeten så som gatuarbeten, ledningsarbeten, mindre schaktarbeten samt planerade anläggnings- och service arbeten som genomförs i kommunens egen regi. Tjänsterna kan normalt förekomma inom hela kommunens areal, med viss koncentration till centralorten Mjölby. Avrop sker succesivt vartefter behov uppstår. Beställaren avgör vilka lastbilar som avropas utifrån förutsättningarna för varje enskilt uppdrag.

Det totala behovet av externa lastbilstransporter uppskattas till ca 2 800 timmar per år. Angivet beräknat årligt behov gäller utan förbindelse.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60180000
60181000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tillgodose Mjölby kommuns behov av att hyra lastbilstransporter med förare. Transporttjänsterna behövs vid anläggningsarbeten så som gatuarbeten, ledningsarbeten, mindre schaktarbeten samt planerade anläggnings- och service arbeten som genomförs i kommunens egen regi. Tjänsterna kan normalt förekomma inom hela kommunens areal, med viss koncentration till centralorten Mjölby. Avrop sker succesivt vartefter behov uppstår. Beställaren avgör vilka lastbilar som avropas utifrån förutsättningarna för varje enskilt uppdrag.

Det totala behovet av externa lastbilstransporter uppskattas till ca 2 800 timmar per år. Angivet beräknat årligt behov gäller utan förbindelse.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/10/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/04/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/09/2019

Send til en kollega

0.094