23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-472398
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Växjö kommun

Samordnad varudistribution


Växjö kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Växjö kommun
212000-0662
Box 1222
Växjö
351 12
Sverige
Kontaktperson: Maj Bjers
E-post: maj.bjers@vaxjo.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vaxjo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Samordnad varudistribution

Referensnummer: KS 2019-00143
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser samordnad varudistribution. Upphandlande myndigheters avtalsleverantörer lämnar beställda produkter till två distributionscentraler. Antagna leverantörers personal plockar ihop gods från olika leverantörer och distribuerar detta sedan samordnat ut till leveransmottagare.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 128 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
60000000
63710000
63712000
64100000
79991000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser samordnad varudistribution. Upphandlande myndigheters avtalsleverantörer lämnar beställda produkter till två distributionscentraler. Antagna entreprenörers personal plockar ihop gods från olika leverantörer och distribuerar detta sedan samordnat ut till leveransmottagare.

Upphandlande myndigheter är Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner.

Option: Även Markaryd och Uppvidinge kommuner samt kommunernas bolag kan komma att ingå i avtalet under avtalstiden.

Upphandlingen administreras av Växjö kommuns upphandlingsenhet. Ansvarig upphandlare är Maj Bjers.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, se LOU 13 kap. 2§ eller 3§.

Brott

Enligt LOU 13 kap. 1§ ska en upphandlande myndighet utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt dom som vunnit laga kraft är dömd för brott som innefattar

1. Deltagande i kriminell organisation

2. Bestickning

3. Bedrägeri

4. Penningtvätt eller finansiering av terrorism

5. Terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet

6. Människohandel

Genom att svara ja försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren eller dennes ställföreträdare inte är dömd för brott enligt 13 kap 1§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ekonomisk kapacitet

1. F-skatt

Leverantören skall senast vid avtalsstart vara registrerad för F-skatt.

2. Underleverantörer

Punkterna ovan gäller också de företag som uppdragstagaren i sin tur anlitar.

3. Finansiell och ekonomisk ställning

Anbudsgivaren skall ha en god och stabil ekonomi. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. Om anbudsgivare har sämre rating än 40 hos Creditsafe, finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav.

Vid lägre rating än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet utifrån uppställda krav och inlämnade uppgifter.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning, se LOU 15 kap. § 10.

Teknisk förmåga och kapacitet

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till en distributionscentral där allt gods ska hanteras. Anbudsgivare och/eller underleverantör ska ha erfarenhet av att hantera även kylda och frysta livsmedel enligt lag.

Distributionscentralerna ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till tre temperaturzoner, zon för kylda livsmedel, zon för frysta livsmedel och en zon för att hålla övriga produkter torra.

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till fordon som bl.a. kan distribuera kyld och fryst mat enligt lag.

Antagna entreprenörer ska, senast vid avtalsstart, ha tillgång till erforderligt antal rullburar etc. för omlastning av varor.

Kvalitetssäkringssystem

Leverantören ska inneha och följa ett dokumenterat och av egen företagsledning godkänt kvalitetssäkringssystem.

Systematiskt miljöarbete

Anbudsgivaren ska redovisa rutiner för ett systematiskt miljöarbete vid genomförandet av uppdraget som minst innehåller följande:

• En miljöpolicy som är antagen av ledningen och väl känd bland personalen

• Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget

• Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna

• Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående

• Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandet av uppdraget / Viktning: 30 %
Kvalitetskriterium - Namn: Erfarenhet / Viktning: 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 10 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-234691
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
GDL Transport Aktiebolag
556346-5706
Box 22301
Helsingborg
250 25
Sverige
E-post: rickard.almquist@gdl.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.gdl.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 99 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 99 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Alwex Transport AB
556085-7889
Arabygatan 37
Växjö
352 46
Sverige
E-post: jonny.karlsson@alwex.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 39 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/10/2019

Send til en kollega

0.082