23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-472713
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

DSB

Vindere

Rammeaftale med én leverandør om produktion af billetter til DSB

(06.05.2020)
F. E. Bording A/S
Glostrup

Rammeaftale om produktion af billetter på papir til DSB


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
DSB
25 05 00 53
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Claus Adamsen
Telefon: +45 51618155
E-mail: xclaad@dsb.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243580&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=243580&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om produktion af billetter på papir til DSB

Sagsnr.: XCLAAD_2019_Billet-rammeaftale
II.1.2) Hoved-CPV-kode
22459000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DSB udbyder hermed en rammeaftale med én leverandør omkring produktion af billetpapir til en række af DSB's forskellige typer af papirbilletter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22458000
22993000
63121100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DSB har en bred produktportefølje, hvortil der er behov for udstedelse af billetter til kunderne. DSB har derfor behov for at få produceret billetpapir til en række forskellige billettyper på papir. Rammeaftalen vedrører følgende billettyper:

1) Rullebilletter:

- Serie 011: National enhedsbillet (til salgssystemet ROSA),

- Serie 012: National enhedsbillet (til automaten NAUTILA).

2) Øvrige billetter:

- Serie 940: International billet,

- Serie 941: International billet (til salgssystemet ROSA),

- Serie 945: International FIP-billet (til salgssystemet ROSA),

- Serie 965: Netbillet,

- Serie 980: Gæstebilletter Standard,

- Serie 981: Gæstebilletter DSB 1’,

- Serie 988: Rejsetidsgarantibillet,

- Blanket A72: Kontrolafgift,

- Blanket A73: Kvittering for billet.

Leverandøren skal endvidere stille lagerfacilitet til rådighed, hvor færdigproducerede billetter kan opbevares indtil DSB anmoder om fremsendelse til DSB’s egne lagre, samt varetage håndtering af sådanne fremsendelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 3 * 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene i afsnit III.1.2, vil DSB udvælge op til 3 ansøgere på baggrund af en evaluering af ansøgernes referencer, jf. III.1.3.

De udvalgte ansøgere vil være de ansøgere, som dokumenterer de mest relevante referencer, sammenlignet med beskrivelsen i II.2.4. Jo mere sammenlignelig referencen er, jo mere relevant vil referencen blive evalueret. Det vil særligt blive vægtet positivt, i det omfang referencen omfatter:

— påsætning af hologrammer,

— brug af termokromisk farve,

— brug af fuldsort blackmark.

Ansøgerne henvises til afsnit III.1.3 (teknisk og faglig kapacitet) for hvilke oplysninger, DSB ønsker indeholdt i ansøgers beskrivelse af referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den angivne værdi i pkt. II.1.5 og II.2.6 er alene et estimat over den potentielle anvendelse af rammeaftalen. Det faktiske forbrug af billetter kan variere, og afhænger bl.a. af om passagerer vil foretrække papir-billetter fremfor digital-billetter (der ikke omfattes af rammeaftalen). Forbruget vil muligvis falde over rammeaftale-perioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vise, at ansøger er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde Rammeaftalen. Ansøger skal derfor udfylde ESPD'ets del IV, afsnit B, som indeholder

Oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal og årlig omsætning, som angivet nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:

1) Omsætning. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 10 000 000 DKK. Nøgletallet angives i feltet "Gennemsnitlig årsomsætning". I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives (dvs. værdier for de enkelte år);

2) Årets resultat. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Nøgletallet angives i feltet "Finansielle nøgletal". I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives (dvs. værdier for de enkelte år);

3) Egenkapital. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Nøgletallet angives i feltet "Finansielle nøgletal". I beskrivelsesfeltet skal de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives (dvs. værdier for de enkelte år).

Ansøger skal angive den gennemsnitlige omsætning, årets resultat og egenkapital på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD, del IV, afsnit B.

Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen eller er ansøger en sammenslutning af økonomiske aktører, vil der blive beregnet et gennemsnit af de deltagende virksomheders nøgletalsværdier for hhv. omsætning, årets resultat og egenkapital. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation, jf. også pkt. III.1.8. Ansøger opfordres til at anvende den skabelon, som er uploadet i EU-Supply.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal være teknisk og fagligt egnet til at kunne udfører rammeaftalen.

Ansøger skal derfor angive sammenlignelige referencer. Hver reference bør indeholde:

1) Navn på kunden;

2) Start- og slutdato;

3) Beskrivelse af art og omfang af de udførte leverancer. Det bør særligt specificeres, i hvilket omfang at leverancerne har omfattet:

— påsætning af hologrammer,

— brug af termokromisk farve, og/eller

— brug af fuldsort blackmark

4) Beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant i forhold til DSB og den udbudte opgave.

Referencerne skal være maksimalt 36 måneder gamle, hvorved forstås, at aftaleforholdet med kunden ikke må være afsluttet for mere end 3 år siden, og skal kunne dokumenteres og eventuelt kontaktes efter prækvalifikation.

Ansøger skal udfylde ESDP'ets afsnit del IV, afsnit C, med de oplysninger, som er angivet ovenfor.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal støtteerklæring fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation. Ansøger opfordres til at anvende den skabelon, som er uploadet i EU-Supply.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i Udbudslovens (herefter UBL) § § 135 og 136.

Medlemmer af ansøgeres bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL §135, stk. 1.

Ansøger skal bekræfte ovenstående ved at besvare ESPD'ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Garantier/sikkerhedsstillelser fremgår af udkastet til rammeaftale, som er en del af udbudsmaterialet.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betingelser for betaling fremgår af udkastet til rammeaftale, som er en del af udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form.

Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen. Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation.

Hvis ansøger baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med ansøgers ansøgning om prækvalifikation.

Ansøger opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Nærmere betingelser fremgår af udkastet til rammeaftale, som er en del af udbudsmaterialet.

Leverandøren skal herunder overholde DSB’s Code of Conduct, der er et bilag til rammeaftalen. Code of Conduct indeholder bl.a. krav til miljø og arbejdsmiljø.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen kan blive genudbudt i forbindelse med udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationen via EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD, samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring(er), hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes og uploades for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal eESPD også udfyldes og uploades for de støttende enheder;

4) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.047