23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 213-524350
Offentliggjort
05.11.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

DSB

Opdateringer

Rettelse
(11.11.2019)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 19-12-2019
Time: 00:00
Læses:
Dato: 02-12-2019
Time: 13:00

Rettelse
(14.11.2019)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:2.2
I stedet for:
Dato: 02-12-2019
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-12-2019
Time: 09:00


Yderligere oplysninger
Ansøgningsfristen er ændret fra 2.12.2019, kl 13:00, til 3.12.2019 kl 09:00 (formiddag).

Annullering
(17.02.2020)

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anomymiseret form samt DSB´s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;
2) DSB har forberedt et elektronisk EPSD (European Single Procurement Document) I EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD fremsendt via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring,hvis relevant;
3) DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen;
4) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;
5) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal der udfyldes og via EU-supply fremsendes et ESPD for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet;
6) Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal der udfyldes og fremsendes et ESPD for hver de støttende enheder.
Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.
Ordregiver forbeholder sig ret til at lade forhandlingerne forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles.

Annullering
(17.02.2020)

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anomymiseret form samt DSB´s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;
2) DSB har forberedt et elektronisk EPSD (European Single Procurement Document) I EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD fremsendt via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring,hvis relevant;
3) DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen;
4) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;
5) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal der udfyldes og via EU-supply fremsendes et ESPD for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet;
6) Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal der udfyldes og fremsendes et ESPD for hver de støttende enheder.
Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.
Ordregiver forbeholder sig ret til at lade forhandlingerne forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles.

Erstatningsbefordring


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Andersen
E-mail: Ribaan@dsb.dk
Telefon: +45 24688341

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246460&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246460&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Erstatningsbefordring

Sagsnr.: RIBA2019_1 Erstatningsbefordring
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DSB ønsker at indgå en aftale, der sikrer erstatningsbefordring, når der er planlagte sporarbejder, eller ad hoc situationer der indebærer, at DSB's tog ikke kan køre. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser, når DSB's toge ikke kører. Erstatningsbefordringen vil blive opdelt i hhv. planlagt og ad hoc kørsel. Ved ad hoc forstås bestillinger med responstid på under 24 timer. Planlagt kørsel vil blive opdelt i lang og kort planlagt. Derudover er der tale om buskørsel for skolerejser, som pga. overbelægning ikke kan foregå via tog.

Behovet strækker sig over hele Danmark, samt ture til Malmø, Ystad (Skolerejser) og kørsler til Tyskland, primært mod Flensborg og Hamborg. Nærværende prækvalifikation, og efterfølgende udbud er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: S-tog og Kystbanen,

- Delaftale 2: Øst for Storebælt (resterende),

- Delaftale 3: Vest for Storebælt,

- Delaftale 4: Skolerejser hele landet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 032 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Erstatningsbefordring Delaftale 1 - S-tog og Kystbane

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I) Baggrund:

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 1: Erstatningsbefordring (primært bybusser), ad hoc og kort og langt planlagt for S-tog og Kystbanen + Malmø (kun turistbusser).

II) Hovedydelsen:

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der planlagt - lang, planlagt - kort eller ad hoc er brug for erstatningsbefordring.

DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

- At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel,

- At Leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er Leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 1, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder,

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang,

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser.

Delaftale 1: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækning indenfor S-tog og Kystbanen, og kørsler mod Malmø (kun turistbus), samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitets krav på 80 bybusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Planlagt - kort og langt kørsel, og et behov for 60 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på ad hoc kørsel. På delaftale 1 vil behovet primært bestå af bybusser.

III) Anslået værdi:

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer, som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4:

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Erstatningsbefordring Delaftale 2 - Øst for Storebælt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I) Baggrund

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 2: Erstatningsbefordring (primært turistbusser), ad hoc og kort og langt planlagt, øst for Storebælt + Tyskland, p.t. primært mod Hamborg, samt Malmø (fratrukket delaftale 1),

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der Planlagt - lang, Planlagt - kort eller Ad hoc er brug for erstatningsbefordring. DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

• At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel

• At Leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er Leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 2, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser

Delaftale 2: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækninger øst for Storebælt, samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitet på 70 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Planlagt - lang og kort, og et behov for 50 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Ad hoc kørsel. Dette er angivet som et mindstekrav. På delaftale 2 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Erstatningsbefordring Delaftale 3 - Vest for Storebælt

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I) Baggrund

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 3: Erstatningsbefordring (primært turistbusser), ad hoc og kort og langt planlagt vest for Storebælt + Tyskland, p.t. primært mod Hamborg.

II) Hovedydelsen

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der Planlagt - lang, Planlagt - kort eller Ad hoc er brug for erstatningsbefordring. DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale ydelser under erstatningsbefordring er:

• At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel

• At Leverandøren foretager koordinering af flere forskellige underleverandører. Det er Leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos underleverandører.

DSB bestiller i de fleste tilfælde på delaftale 3, via en bestilling der indeholder:

— Køreplan med rute, tider og standsningsmønster samt standsningssteder

— Antal busser der skal anvendes ved hver afgang

— Hvilke af disse busser der er stand-by busser

Delaftale 3: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer på strækninger vest for Storebælt, samt koordineringen af samme. Der er et minimumskapacitet på 70 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Planlagt - lang og Planlagt - kort, og et behov for 50 busser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 på Ad hoc kørsel. Dette er angivet som et mindstekrav. På delaftale 3 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Erstatningsbefordring Delaftale 4 Skolerejser

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I) Baggrund

DSB ønsker at indgå aftaler om erstatningsbefordring når togene ikke kører. Erstatningsbefordring består af kørsel med busser.

Delaftale 4: Erstatningsbefordring (kun turistbusser) i forbindelse med skolerejser hele landet, inkl. ture mod Tyskland, primært Flensborg, samt mod Sverige, p.t. primært Ystad.

II) Hovedydelsen

Erstatningsbefordring hos DSB har til formål at give passagerne den bedst mulige oplevelse, når der Planlagt - lang, Planlagt - kort og Ad hoc er brug for erstatningsbefordring.

For delaftale 4 skolerejser gælder alene Planlagt - lang, da al Ad hoc kørsel sker via den relevante delaftale 1 - 3. Planlagt - kort er ikke relevant for delaftale 4.

DSB kender ikke det reelle behov, da det er afhængig af hvornår der er sporarbejde, sporarbejdets størrelse, samt i tilfælde af fx. nedfaldne køreledninger eller andre pludselig opstået hændelser der har indvirkning på busdriften. Der er dermed tale om buskørsel der ikke er rutekørsel, men som er forskellig fra opgave til opgave.

De centrale elementer i erstatningsbefordring er:

• At erstatningsbefordring gennemføres ved hjælp af buskørsel

• Koordinering af flere forskellige egne underleverandører. Det er Leverandørens opgave at sørge for at source og koordinere det antal busser DSB har brug for, ved de enkelte bestillinger. Leverandøren kan bruge egne busser, men også source hos egne underleverandører.

Bestillingen sker i form af Excel ark. Bestillingen indeholder bl.a. følgende: Dato, fra, ankomst tog el. færge, Bus afg., Til, Bus ank., Afgang tog el. færge, Ref. nr., Skole, Klasse, Passager.

Delaftale 4: Denne delaftales ydelse er bustransport af passagerer i form af skoleelever i hele Danmark, samt koordineringen af samme. Der er en minimumskapacitet på 30 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00 i Højtiderne, og derudover en minimumskapacitet på 20 turistbusser i samtidig drift fra klokken 06:00 til 20:00. Ad hoc kørsel på Skolerejser vil blive håndteret af delaftale 1-3, afhængig af geografien. På delaftale 4 vil behovet primært bestå af turistbusser.

III) Anslået værdi

Den anslået værdi er et resultat af historiske data. DSB har ikke informationer om planlagte eller ad hoc arbejder under denne kommende kontrakt, og derfor er den anslået værdi et estimat. Estimatet er udregnet som et gennemsnit pr. år de sidste 4 år, tilpasset ekstraordinære situationer, og ganget med 8, som er den max periode denne kontrakt vil løbe. Estimatet er ikke et garanteret minimumstræk på rammeaftalen. Estimatet kan blive lavere eller højere, da træk på rammeaftalen bunder i faktorer som DSB ikke er ansvarlige for, eller herre over.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 24 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenter relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Anslået værdi jf. II.2.6, se II.2.4

DSB forbeholder sig ret til at tildele kontrakten direkte efter modtagelse af første tilbud (INDO1) uden forhandling. Derfor opfordrer DSB alle prækvalificerede tilbudsgivere til at opfylde alle minimumskrav ved indsendelse af første tilbud. DSB henviser til udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal for hver delaftale 1-3 indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger

For delaftalerne 1-3 skal der leveres følgende økonomiske nøgletal:

Ansøgers samlede årsomsætning som et gennemsnit over de tre seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers soliditetsgrad som et gennemsnit over de tre seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers nettoomsætning som et gennemsnit over de tre senest disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Omsætning: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning som gennemsnit over de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder,

— Soliditetsgrad: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver som gennemsnit over de 3 seneste regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder,

— Nettoresultat; Erklæring om virksomhedens årsresultat (netto) som gennemsnit over de tre seneste regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for resultatet foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For delaftale 4 skal der leveres følgende økonomiske nøgletal

Ansøgers samlede årsomsætning som gennemsnit over de tre seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers gennemsnitlige EBIT i de tre seneste disponible regnskabsår.

Ansøgers egenkapital som et gennemsnit over de seneste 3 disponible regnskabsår

— Omsætning: Se under delaftale 1-3

— EBIT: Erklæring om virksomhedens EBIT margin i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for EBIT foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder,

— Egenkapital: Virksomhedens balance eller uddrag heraf som gennemsnit over de seneste 3 år, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1-3 gælder følgende mindstekrav

Soliditetsgrad: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % som gennemsnit over de seneste 3 disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne an-gives i ESPD afsnit IV.B.

— Omsætning som gennemsnit over de tre seneste år: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 mio. som gennemsnit over de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B,

— Nettoresultat som gennemsnit over de tre seneste år: Som mindstekrav kræves et positivt samlet årligt nettoresultat som gennemsnit over de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

For delaftale 4 gælder følgende nøgletal

— Omsætning som gennemsnit over de tre seneste år: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 8 mio. som gennemsnit over de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B,

— EBIT som gennemsnit over de tre seneste år: Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig positiv EBIT Margin set over de sidste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. EBIT Margin beregnes som virksomhedens EBIT i forhold til virksomhedens samlede omsætning, udregnet i procent. EBIT Margin udregnes således som (EBIT/Omsætning) x 100 = EBIT Margin. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B,

— Egenkapital som gennemsnit over de tre seneste år: Som mindstekrav kræves en positiv samlet årlig egenkapital som gennemsnit over de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

For delaftale 1-3:

1-3 af de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Følgende oplysninger bør som minimum afgives for hver reference:

• Kort beskrivelse af leverancen, herunder hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle i leverancen

• Virksomheden der er aftager, inkl. hvilken branche virksomheden er i

• Hvilken tidsperiode opgaven er udført i

• Hvilket geografisk område leverancen er udført i

• Hvor mange busser koordineringen bestod af

• Hvilken responstid ansøger havde inden leverancens start

• Antal underleverandører der er koordineret med

• Antal af forskellige køreplaner der indgår

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Gældende for delaftale 4

4 af de betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9), og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Følgende oplysninger bør som minimum afgives for hver reference:

• Kort beskrivelse af leverancen, herunder en beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen.

• hvem der er blevet transporteret

• Hvilken tidsperiode opgaven er udført i

• hvorvidt der har været koordinering mellem flere forskellige skoler el. lign.

• Hvor mange busser koordineringen bestod af

• Hvilken responstid ansøger havde inden leverancens start

• Antal underleverandører der er koordineret med

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyn-delse og afslutning.

Der kan maksimalt angives 4 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Referencerne må gerne, udover at være angivet i ESPD, vedlægges som bilag - det gælder for alle delaftaler. Referencerne må maximalt fylde 3 A-4 sider hver. Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger angivet i ESPD og vedlagte referencebilag, vil ESPD have forrang.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. DSB forbeholder sig retten til at acceptere oplysninger om referencer angivet i ESPD'et for endelig dokumentation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal fremsende minimum 1 og maximum 3 sammenlignelige referencer på delaftale 1 - 3.

Der skal leveres 4 sammenlignelige referencer på delaftale 4.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

30 dages betalingsbetingelser.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2019
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anomymiseret form samt DSB´s svar herpå skal offentliggøres til samtlige ansøgere i EU-Supply senest 6 dage før anmodningsfristen. Ansøgere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt et elektronisk EPSD (European Single Procurement Document) I EU-Supply, som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Ansøgers anmodning om deltagelse i udbuddet skal derfor indeholde udfyldt ESPD fremsendt via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3) DSB vil sende underretning til alle ansøgere om resultatet af prækvalifikationen;

4) Ansøgers omkostninger i forbindelse med anmodning om deltagelse er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

5) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal der udfyldes og via EU-supply fremsendes et ESPD for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet;

6) Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og professionelle formåen, skal der udfyldes og fremsendes et ESPD for hver de støttende enheder.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at lade forhandlingerne forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2019

Send til en kollega

0.125