23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 226-554541
Offentliggjort
22.11.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udenrigsministeriet

Vindere

Rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet

(04.03.2020)
Capital Limousine Service
Vingårds Alle 71, 3. tv.
2900 Hellerup

Rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet


Udenrigsministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Malene Mørch Sørensen
E-mail: malsor@um.dk
Telefon: +45 33920000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250918&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250918&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=250918&B=DK_UDBUD
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om limousinekørsel for Udenrigsministeriet

Sagsnr.: 2019 - 9555
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60171000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave vedrører limousinekørsel for Udenrigsministeriet. Opgaven omfatter kørsel med bl.a. royale personer, statsoverhoveder, ministre, embedsmænd - danske som udenlandske. Kørsel vil finde sted efter konkret rekvirering.

Kørslen vil foregå såvel i København (primært) som i andre dele af Danmark og vil finde sted på alle årets dage og på alle døgnets tider, herunder også på søn- og helligdage.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60170000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Kørslen vil primært finde sted i hovedstadsområdet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til afsnit II.4) for den korte beskrivelse af udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udenrigsministeriet har option på at forlænge rammeaftalen på uændrede vilkår i op til 2 X 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ved forudgående skriftligt varsel kan rammeaftalen forlænges på uændrede vilkår i op til 2 X 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet det er Udenrigsministeriets vurdering, at det vil være økonomisk uhensigtsmæssigt pga.rRammeaftalens karakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed;

2) Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Mindstekrav til den samlede årsomsætning:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 1 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, men oplysningerne behandles samlet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Forudsætning herfor er, at tilbudsgiver godtgør at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen.

— Mindstekrav til egenkapital:

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, men oplysningerne behandles samlet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Forudsætning herfor er, at tilbudsgiver godtgør at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers betydeligste tilsvarende leverancer (2 leverancer) af den udbudte kørsel, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Hvis tilbudsgiver anfører mere end 2 leverancer, vil det være de første 2 leverancer, der vil indgå i vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har erfaring med 2 lignende opgaver, og i den forbindelse skal tilbudsgiver afgive følgende oplysninger:

(a) Firmanavn på referencen,

(b) Kontaktpersons navn og tlf. nr.,

(c) Kort beskrivelse af leverancen,

(d) Anvendelse af underleverandører,

(e) Kort beskrivelse af tilbudsgivers rolle,

(f) Tidspunkt for leverancens udførelse samt

(g) Vederlag/Kontraktsum.

Alene referencer, der vedrører kørsel, som allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af opgaven, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, der vil indgå i vurderingen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder særlige vilkår for udførelse i form af arbejdsklausul som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FNs Global Compact, og som formuleret i OECDs retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 (Bilag 7 - CSR-krav). Den kommende leverandør skal være i besiddelse af gyldige, relevante tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring (limousinekørsel) personbefordring fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det er et mindstekrav, at chaufførerne, der skal køre for Udenrigsministeriet, kan sikkerhedsgodkendes, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014. Når sikkerhedsgodkendelserne er opnået, er det et mindstekrav, at de pågældende chauffører skal gennemgå og bestå politiets køretekniske kursus.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Udenrigsministeriets anvendte elektroniske udbudssystem, jf. afsnit I.3. Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Tilbud afgives ved, at tilbudsgiver uploader sit tilbud i det elektroniske udbudssystem. Når tilbuddet er uploadet, kan tilbudsgiver, indtil tilbudsfristens udløb, såvel ændre indholdet af tilbuddet som trække det tilbage.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste.

Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk 1, nr 1-3, nævnte forhold. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal der indgives særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 6 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden tildelingsbeslutning skal den tilbudsgiver, som Udenrigsministeriet har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven. Den krævede dokumentation fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til rammeaftalens beløb, udgør dette et skøn over den forventede samlede maksimale aftalesum. Skønnet er baseret på det historiske forbrug. Der er således alene tale om et bedste skøn.

Udenrigsministeriet kan anvende fremgangsmåden i udbudsloven § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialet formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019

Send til en kollega

0.047