23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-566976
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Udbud af mellemtransport af genanvendeligt materiale


Dansk Retursystem A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kruse
E-mail: mku@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af mellemtransport af genanvendeligt materiale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en rammeaftale vedrørende mellemtransport af genanvendeligt materiale imellem nogle i rammeaftalen nærmere definerede lokationer.

De specifikke krav til leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder rammeaftalen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der kan kun afgives bud på hele den samlede udbudte ydelse og altså ikke på enkelte transporter.

Rammeaftalen omfatter:

1)Transport af lastede og tomme containere og bokstrailere mellem de af DRS anviste terminaler. Containerne er lastet med genanvendeligt materiale i form af plast og metal emballager og bokstrailerne er lastet med genanvendeligt materiale i form af plast, metal og glas emballager. Transporten skal dels foretages som modulvogntog medbringende 1 container og 1 bokstrailer og dels som transport der foretages af en forvogn med anhænger medbringende 2 containere;

2)Transport af lastede og tomme glascontainere mellem nogle i rammeaftalen nærmere definerede lokationer. Transporten af containere og bokstrailere er beskrevet i afsnit 7 i rammeaftalen og transporten af glascontainere er beskrevet i afsnit 8 i rammeaftalen. I forbindelse med transporten, stiller leverandøren egne chauffører og trækker til rådighed. DRS stiller container, bokstrailer og glascontainer til rådighed.

De specifikke krav til leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 174-424287
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af mellemtransport af genanvendeligt materiale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation
CVR-nummer: 73061512
By: Hjørring
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

DRS vil udelukke tilbudsgivere der er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136,

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 1-6, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

DRS vil i tilfælde, hvor DRS påtænker at udelukke en tilbudsgiver, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed.

For så vidt angår endelig dokumentation for opfyldelse af de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. lov om klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. udbudslovens § 171, stk. 2;

2) Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/11/2019

Send til en kollega

0.064