23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 237-582390
Offentliggjort
09.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

Opdateringer

Annullering
(11.03.2020)

Afgivelse af anmodning om deltagelse hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8146df3-4113-46fa-9be6-86f535493d30/homepage
Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige formularer i form af online blanketter, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger samt oplysninger om evt. krav til dokumentation. Det gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj Ethics. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

26.2 udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland


Nordjyllands Trafikselskab

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Trafikselskab
CVR-nummer: 30015940
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anya Høgaard Jensen
E-mail: ahj@ntmail.dk
Telefon: +45 99341139

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a6c60c3-8d33-47d6-874f-c602914d41fd/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a6c60c3-8d33-47d6-874f-c602914d41fd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a6c60c3-8d33-47d6-874f-c602914d41fd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a6c60c3-8d33-47d6-874f-c602914d41fd/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

26.2 udbud af alm. rutekørsel (bus) i Region Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

NT’s 26.2 udbud af buskørsel vedrører kørsel i Frederikshavn by. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 12 837 køreplantimer fordelt på 8 driftsbusser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

A-kontraktkørsel med et årlig kørselsomfang på 8 538 køreplantimer og 4 driftsbusser (pakke 40) og D-kontraktkørsel med et årligt kørselsomfang på 4 299 køreplantimer og 4 driftsbusser (pakke 515). Specifikationen af pakken vil fremgå af udbudsmaterialet. Evalueringen sker samlet for alle kontrakter i delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 4 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøger skal beskrive ansøgers bedste og mest relevante referencer i forhold til den type kørsel, som udbuddet omfatter (dvs. almindelig rutekørsel med passagerer udført med bus).

Ansøger opfordres til at angive deltagelse i projekter med indførelse af nye tiltag, eksempelvis indførelse af nyt alternativt drivmiddel eller andre nyskabende teknologiske tiltag.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Byderen - og for selskaber den ansvarlige leder - skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12.11.2012 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 1372 af 26.11.2015. Desuden skal det bekræftes, at byderen har eller kan skaffe tilladelser for det nødvendige antal busser.

Byders virksomhed skal være optaget i CVR-registret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal beskrive ansøgers bedste og mest relevante referencer i forhold til den type kørsel, som udbuddet omfatter (dvs. almindelig rutekørsel med passagerer udført med bus).

Ansøger opfordres til at angive deltagelse i projekter med indførelse af nye tiltag, eksempelvis indførelse af nyt alternativt drivmiddel eller andre nyskabende teknologiske tiltag.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven § § 135, stk. 1-4, 136, stk. 1, nr. 1-3 og 137, stk. 1, nr. 1-6 (jf. bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015 § 10-11), er udelukket fra at deltage i udbuddet. Angående § 137, stk. 1, nr. 5, skal det præciseres, at bydere om hvem NT er vidende, at de inden for de sidste 2 år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel pga. en væsentlig misligholdelse af entreprenørens forpligtelser, kan blive betragtet som uegnede til at udføre opgaven. Tilsvarende gælder bydere, der som leder/kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste 2 år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel. Endelig gælder det samme bydere, hvis adfærd som ansat hos en kontraktholder om offentligt betalt kørsel har været den direkte eller en stærkt medvirkende faktor til, at vedkommendes arbejdsgivers kontrakt er blevet ophævet inden for de sidste 2 år, jf. udbudsvilkår afsnit 3.1.1.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

For A-kontraktkørsel stilles der krav om anfordringsgaranti på 100 000 DKK pr. driftsbus.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I kontraktperioden reguleres betalingssatserne månedsvis efter udviklingen i Trafikselskabernes omkostningsindeks, jf. det nærmere beskrevne i A-kontrakten.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til Erhvervsmæssig Personbefordring efter busloven.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/09/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Afgivelse af anmodning om deltagelse hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a8146df3-4113-46fa-9be6-86f535493d30/homepage Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige formularer i form af online blanketter, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger samt oplysninger om evt. krav til dokumentation. Det gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj Ethics. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden for fristerne angivet i § 7 i bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 2.6.2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019

Send til en kollega

0.065