23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-584680
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Nord & 4 Syd v/ BO-VEST

Levering af flytteydelser til VA 4 Nord og 4 Syd


Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Nord & 4 Syd v/ BO-VEST

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Nord & 4 Syd v/ BO-VEST
CVR-nummer: 65167328
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lee Schmidt Weinreich
E-mail: lsw@bo-vest.dk
Telefon: +45 88190047

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser til VA 4 Nord og 4 Syd

Sagsnr.: 9616603-9616703
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af flytteydelser ifm. en gennemgribende renovering af Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 961-66 (4 Nord) og afdeling 961-67 (4 Syd). Imens skal beboerne midlertidigt genhuses.

Opgavebeskrivelse: I forbindelse med genhusningen skal beboernes samlede indbo flyttes til en ny, midlertidig bolig eller opbevares på lager, indtil en renoveret bolig står klar til indflytning.

Beboerne skal genhuses i den periode, deres bolig bliver renoveret. Genhusningen medfører at hele eller dele af beboernes indbo enten skal flyttes med eller opmagasineres på en tør og opvarmet lagerfacilitet.

Bebyggelsen inddrages etapevist til byggeplads efter en nøjere fastlagt tidsplan, som angiver hvilke boliger, der skal tømmes inden påbegyndelse af hver etape. Det vindende flyttefirma skal forholde sig til tidsplanen og indrette sit arbejde herefter. Området er indrettet som snirklede stisystemer, der kan betyde længere transportveje.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
63122000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

2620 Albertslund

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende tjenesteydelse omfatter flytteassistance i forbindelse med en gennemgribende renovering af gårdhuse i Albertslund Syd. Imens skal beboerne midlertidigt genhuses.

Opgavebeskrivelse: I forbindelse med genhusningen skal beboernes samlede indbo flyttes til en ny, midlertidig bolig eller opbevares på lager, indtil en renoveret bolig står klar til indflytning.

Beboerne skal genhuses i den periode, deres bolig bliver renoveret. Genhusningen forventes at vare cirka 20 uger/per bolig, og medfører at hele eller dele af beboernes indbo enten skal flyttes med eller opmagasineres på en tør og opvarmet lagerfacilitet.

Bebyggelsen inddrages etapevist til byggeplads efter en nøjere fastlagt tidsplan, som angiver hvilke boliger, der skal tømmes inden påbegyndelse af hver etape. Det vindende flyttefirma skal forholde sig til tidsplanen og indrette sit arbejde herefter. Når byggesagen ruller kan der påregnes ca. 6 udflytninger og 6 indflytninger indenfor få dage. Ved byggesagens opstart kan der skulle påregnes en større udflytningsintensitet, de første 12 boliger påtænkes fraflyttet inden for ca. en måned inden byggeopstart. Arbejdet forventes udført fra januar 2019 og 3 år frem med mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

Området er indrettet som snirklede stisystemer, der kan betyde længere transportveje mellem boliger og vejen hvor flyttetransporten er parkeret.

Flyttefirmaet har ansvaret for at aftale og koordinere tidsforløb for ind- og udflytning med den enkelte beboer, herunder levering af flyttekasser/afdækning samt tidspunkter for afhentning/demontering af hårde hvidevarer og lignende.

Flyttefirmaet skal påregne tid til at kunne bistå med nedpakning af indbo til de beboere der ikke selv kan håndtere dette. Denne ydelse forventes at blive angivet som særydelse i udbuddet.

Opmagasinering: Alt indbo, der skal på lager hos virksomheden, skal være dækket af en af virksomheden tegnet forsikring mod brand, indbrudstyveri, vandskade samt beskadigelse fra skadedyr og smitte med lugt/væske fra et indbo til et andet indbo, i hele perioden. Forsikringen skal dække indbo af op til 80 boliger ad gangen. Boligerne har en størrelse på 93, 108 og 144 m2.

Kontrakt: på basis af udbuddet indgås der betinget kontrakt med det flyttefirma, som afgiver tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kontrakten er betinget af afklaring af de bevillingsmæssige forhold. Det er bygherrens forventning at flyttefirmaet samarbejder med alle i forbindelse med genhusningen, herunder BO-VEST som administrator, Wissenberg som totalrådgiver samt hovedentreprenøren, som forestår renoveringen af gårdhusene.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 30
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt på 1 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 189-459770
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Levering af flytteydelser til VA 4 Nord og 4 Syd

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres og Ordregiver overgår til udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, idet der kun er afgivet ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud jf. udbudslovens § 61, stk. 1 nr. 2, jf. stk. 2 og 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail-adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2019

Send til en kollega

0.032