23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 036-085415
Offentliggjort
20.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(13.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 20-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 20-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00

Rettelse
(20.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 10-04-2020
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 27-03-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 10-04-2020
Time: 12:00

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser


Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicklas Beck Jørgensen
E-mail: nibej@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121297733.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/121297733.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/121297733.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser

Sagsnr.: 2019 - 6742
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i udbudsmaterialets bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank og Folketinget ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 73 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vil omfatte følgende ydelser:

— Bestilling/reservering af fly, tog, billeje, færge og hotel,

— Rejsebestillingsløsninger, herunder:

— - Direkte booking hos rejsebureauet,

— - Implant,

— - In house,

— - Online booking system,

— Levering af data og statistik, herunder:

— - Online Dataportal.

— Styring af rejsepolitik,

— Anvendelse af priser og vilkår i statslige leverandøraftaler og SKI-aftaler,

— Tilknyttede konsulentydelser:

— - Håndtering af bonuspointordninger,

— - 24-timers service - ikke billetændringer og annullering,

— - Konsulentrådgivning, jf. bilag 0, punkt 28,

— - Bestilling og udlevering af visum,

— - Undervisning på kundens lokation i online booking system,

— - Undervisning på kundens lokation i den online dataportal,

— - Kobling af rejsebureauets systemer til rejseafregningssystemer anvendt i staten, herunder til brug for profilhåndtering og godkendelsesflows ved rejsebestillinger.

Leverandøren skal kunne levere de dokumenter, der kræves for at understøtte statens fælles indkøbs- og faktureringssystem (i 2020 er det IndFak2, såfremt systemet skifter navn gælder forpligtelsen uændret).

Der vil være krav om, at leverandøren indrapporterer data til Moderniseringsstyrelsen, der detaljeret viser det faktiske salg på rammeaftalen. Nærmere specifikationer for datakrav og format vil fremgår af rammeaftalens bilag 5 og 5A.

Ydelsens nærmere indhold fremgår af hhv. rammeaftalens bilag 1B og udbudsbetingelserne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 procent
Pris - Vægtning: 40 procent
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 73 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalens ordinære løbetid er 24 måneder, men indeholder 2 forlængelsesoptioner af hver 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem ansøgerens/tilbudsgiverens samlede egenkapital og ansøgerens/tilbudsgiverens samlede aktiver. Oplysningerne om ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen - finansielle nøgletal. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom, samt vejledningstekst i Mercell;

2) Ansøgers/tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren/tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Oplysningerne skal angives i det fælles europæiske udbudsdokument, Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen - samlet årsomsætning. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Ad 1) og 2) Ved "det seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for ansøgerens/tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 15 procent i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen - finansielle nøgletal. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet;

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 20 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD, Del IV, afsnit B: Økonomiske og finansiel formåen - samlet årsomsætning. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD'er, vurderes de således samlet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Rammeaftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med rammeaftalens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af den enkelte kunde, jf. cirkulære nr. 10338 af 17.12.2014. Politiets og Forsvarets sikkerhedsmyndighed foretager en sikkerhedsundersøgelse med henblik på den enkelte kundes godkendelse. Leverandøren skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet af den enkelte kunde, jf. ovenfor.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden, der er anført i punkt I.3). Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden, jf. punkt I.3) Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. For at kunne afgive tilbud elektronisk er det en forudsætning, at tilbudsgiver har en computer med internetopkobling. Tilbudsgiver skal have installeret Adobe Reader eller tilsvarende og Microsoft Office eller tilsvarende. Tilbudsgiver skal derudover have installeret programmer med mulighed for at åbne og redigere dokumenter af typen .doc, .docx, .xls og .xlsx.

Tilbudsgiveren skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor;

2) at ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomisk og finansiel kapacitet), der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2, og

3) hvordan ansøgeren eller tilbudsgiveren opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9 ovenfor.

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4 eller nr. 6. Tilbudsgiver skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument, del III, afsnit A, B og C.

Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159 stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark og udelukkende har danske statsborgere i sine ledelsesorganer kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. For tilbudsgivere, der er hjemmehørende i udlandet og/eller har udenlandske statsborgere i sine ledelsesorganer henvises til udbudsbetingelserne.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) enten vedr. pkt. III.1.2 eller pkt. III.1.3), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring kan hentes i Mercell.

I relation til punkt III.1.) bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Baggrunden for ikke at opdele rammeaftalen i delaftaler er, at det vurderes at være kommercielt mest attraktivt at samle aftalen hos én leverandør. Endvidere vurderer Moderniseringsstyrelsen på baggrund af erfaringer fra den eksisterende aftale, at opdeling af aftalen vil medføre uhensigtsmæssige praktiske udfordringer for brugerne.

Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede ansøgere samt tilbudsgivere vil blive offentliggjort på den særlige hjemmeside, jf. pkt. 1.3). Interesserede deltagere opfordres til løbende at holde sig orienteret. Frist for spørgsmål og besvarelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2020

Send til en kollega

0.062