23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 037-088242
Offentliggjort
21.02.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122627399.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder kommunens offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger:

A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning.

B: S-trafik med betalende passagerer.

C: Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.

D: S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.

Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.

Under garantikørsel er der 14 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Under variabelkørsel er der 12 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen foretages på hele Bornholm og der kan forekomme ture til det øvrige Danmark. Kørsel for kunder, der er omfattet af lignende kørselsordninger fra det øvrige Danmark, kan blive en del af kørselsopgaven.

Kørslen tilbydes i tidsrummet fra kl. 05:30 - 02:00 alle dage og med undtagelse af kørsler i kørselsordning B bringes kunderne som hovedregel fra dør til dør.

Garantikørsel:

Der udbydes i alt min. 20 250 garantitimer samt 7 500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 20 liftvogne af type 4 og 6 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen).

Udbuddet på garantivogne er opdelt i 14 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på.

Der er en option på alle udbudsenheder. Det vil sige, at BAT kan udvide kørslen med 1 vogn pr. udbudsenhed i rammeaftalens første 30 måneder, med et varsel på 2 måneder, til de i rammeaftalens aftalte vilkår. Hvis rammeaftalen forlænges følger udvidelsesmuligheden denne forlængelse.

Variabel kørsel:

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at BAT ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås rammeaftale med.

Det forventes, at de variable køretøjer samlet set vil skulle betjene ca. 10 000 personture pr. år i udbudsperioden fordelt på hele Bornholm. Det kan forventes at der vil være store udsving i denne kørselsmængde i rammeaftaleperioden.

Udbuddet på variable vogne er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på udvidelse med én bil på hver udbudsenhed under garantikørsel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 025-056888
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2020

Send til en kollega

0.25