23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-153217
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/700

Udbyder

Samsø Kommune

Personbefordring på Samsø


Samsø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Kommune
CVR-nummer: 23795515
Postadresse: Søtofte 10
By: Tranebjerg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8305
Land: Danmark
E-mail: udbud@fikm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://fikm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/700
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/700
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personbefordring på Samsø

Sagsnr.: 88.00.00-P00-4-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes 3 separate delaftaler vedrørende personbefordring på Samsø.

Delaftale 1 omfatter en 6-årig offentlig kontrakt vedr. udførelse af telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel.

Delaftale 2 omfatter en 2-årig offentlig kontrakt (med mulighed for forlængelser op til 6 år) vedr. tilrådighedsstillelse og udførelse af taxikørsel på Samsø.

Delaftale 3 omfatter en 2-årig rammeaftale (med mulighed for forlængelse op til i alt 4 år) vedr. udførelse af visiteret kørsel på Samsø.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 064 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Telebuskørsel, Skolebuskørsel og handicapkørsel

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60130000
60140000
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Samsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel i Samsø Kommune. Der skal udføres kørsel med 3 minibusser i såkaldte garantiperioder, hvor alle timer købes og betales for af ordregiver. De konkrete timer fremgår af bilag 4 – garantitimer.

Leverandøren skal i kontraktperioden udover de nævnte kørsler desuden agere som kørselskontor til koordinering af kørsler i garantitimerne.

Tildelingskriteriet er pris. Tilbud afgives ved at udfylde tilbudslisten for delaftale 1 med den efterspurgte timepris. For at sikre vindende tilbudsgiver tilstrækkelig mulighed for at kunne afskrive investeringer i nye køretøjer indgås der kontrakt med en varighed på 6 år, med driftsstart den 10. august, 2020.

Da Samsø Kommune har et fastlagt budget for kørslen omfattet af delaftale 1 og der i dette også skal være rum for uforudsete hændelser vil tilbud med en tilbudt timepris på mere end 425,- blive anset som ukonditionsmæssige.

Delaftalen omfatter kørsel med 3 minibusser, som beskrevet i kravspecifikationen for delaftale 1. Der er krav om sikkerhedsstillelse i form af en anfordringsgaranti for hver minibus på 100 000 DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 704 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Taxikørsel

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60130000
60140000
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Samsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 drejer sig om en aftale om, i et foruddefineret antal timer, at stille én henholdsvis 2 taxaer til rådighed for kørsel på Samsø mod et årligt vederlag på i alt 300 000 DKK. I forbindelse med tildelingen af aftalen vil der blive givet point for at stille 1 eller 2 taxaer til rådighed i øvrige timer, og der vil blive evalueret på den tilbudte timepris. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Taxaen skal desuden fungere som back-up for den af delaftale 1 omfattede telebuskørsel, således der i spidsbelastningsperioder kan anvendes taxaer til at sikre telebus- eller handicapkørsel. I sommerperioden vil der være krav om flere biler, og der kan forventes yderligere omsætning især i skolernes sommerferie.

Tilbud afgives ved at udfylde tilbudslisten for delaftale 2 med henholdsvis en timepris for taxakørsel udført for ordregiver og det tilbudte antal ekstra timers taxakørsel. Der er angivet en maksimalt tilladt pris, der kan tilbydes for kørsel udført for ordregiver.

Delaftalens krav fremgår af bilag 6 – kontraktudkast delaftale 2. Der indgås en toårig aftale med ikrafttræden den 22. juni, 2020, med mulighed for forlængelse op til 2 gange 2 år. Indtjening modregnes ikke i det faste årlige vederlag på 300 000 DKK.

Det er ved afgivelse af tilbud på delaftale 2 – taxikørsel muligt at gøre tilbuddet afhængigt af tildeling af kontrakt på delaftale 1 – telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel. Dette angives på tilbudslisten for delaftale 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte timer / Vægtning: 90
Pris - Vægtning: 10
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse på uændrede vilkår i op til 2 gange á 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Visiteret kørsel

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000
60130000
60140000
60172000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Samsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter visiteret kørsel, fortrinsvis kørsel til læge, for de borgere, der er visiteret til ydelsen.

Der skal afgives en timepris for kørslen ved udfyldelse af tilbudslisten for delaftale 3. Tildelingskriteriet er pris.

Det er ved afgivelse af tilbud på delaftale 3 - visiteret kørsel muligt at gøre tilbuddet afhængigt af tildeling af kontrakt på delaftale 1 – telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel og/eller delaftale 2 – taxakørsel.

Der udbydes en toårig rammeaftale med driftsstart den 10. august, 2020, med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår i yderligere 2 år. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for den konkrete omsætning på rammeaftalen. Der er budgetteret med en udgift på 140 000 DKK årligt.

Grundet den lave omsætning på delaftalen kan der afgives tilbud med forbehold for tildeling af kontrakt på enten delaftale 1 eller delaftale 2. I givet fald skal dette forbehold angives på tilbudslisten for delaftale 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 560 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år til en samlet aftalelængde på 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

De i punkt III.1.3 teknisk og faglig kapacitet angivne tilladelser udgør kravene til egnetheden til at udøve erhvervsaktiviteterne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen (ultimo året) for hvert af de seneste 2 regnskabsår er positiv.

Tilbudsgiver skal i forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD dokumentere gyldig erhvervsansvarsforsikring med en samlet årlig sum på mindst 5 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have opnået selve tilladelsen eller bindende tilsagn om tilladelsen til at udføre de udbudte typer af kørsel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For de enkelte delaftaler drejer dette sig om følgende tilladelser:

Delaftale 1 – telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere gyldig fælles skabstilladelse i henhold til Lov nr. 1050 af 12. december 2012, eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

Delaftale 2 – Taxikørsel:

Gyldig taxatilladelse efter lov nr. 107 af 30. januar 2013 eller lov nr. 1538 af 19. december 2017 (Taxa loven) eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

Delaftale 3 – visiteret kørsel:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at være i besiddelse af enten:

1) tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov nr. 1538 af 19. december 2017 eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

eller:

2) Gyldig fælles skabstilladelse i henhold til lov nr. 1050 af 12. december 2012, eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

eller:

1) Gyldig taxatilladelse efter lov nr. 107 af 30. januar 2013 eller lov nr. 1538 af 19. december 2017 (Taxaloven) eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er for alle delaftaler indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten.

For Delaftale 1: Telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel skal der ske virksomhedsoverdragelse af de chauffører, der i dag udfører telebuskørsel på den eksisterende kontrakt.

For Delaftale 1: Telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel er der krav om sikkerhedsstillelse.

For Delaftale 2: Taxikørsel skal vindende tilbudsgiver senest ved kontraktstart være tilknyttet et kørselskontor.

For Delaftale 3: Visiteret kørsel skal der indgås databehandleraftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Horsens

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontraktstart for de enkelte delaftaler:

- Delaftale 1 - Telebuskørsel, skolebuskørsel og handicapkørsel: 10. august 2020

- Delaftale 2 - Taxikørsel: 22. juni 2020

- Delaftale 3 - Visiteret kørsel: 10. august 2020.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

Send til en kollega

0.078