23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 068-161960
Offentliggjort
06.04.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

KAB

Udbud af flytteydelse for beboere i KAB administrerede boligselskaber og -afdelinger


KAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mib@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631207

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/127092098.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/127092098.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/127092098.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelse for beboere i KAB administrerede boligselskaber og -afdelinger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører flytteydelse for beboere i boligselskaber administreret af KAB.

I forbindelse med helhedsplaner og verserende bygge/renoveringsprojekter i forskellige boligafdelinger i Storkøbenhavn, er KAB involveret i flere genhusningsprojekter. Ved større renoveringer kræves det ofte af de berørte beboere, at de forlader deres bolig permanent eller midlertidig.

Tryk her https://permalink.mercell.com/127092098.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
98392000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med helhedsplaner og verserende bygge/renoveringsprojekter i forskellige boligafdelinger i Storkøbenhavn, er KAB involveret i flere genhusningsprojekter. Ved større renoveringer kræves det ofte af de berørte beboere, at de forlader deres bolig permanent eller midlertidig.

KAB er på nuværende tidspunkt involveret i 7 genhusningsprojekter i Storkøbenhavn. I forbindelse med disse 7 genhusningsprojekter vurderes det, at der skal foretages ca. 400 flytninger. Flytningerne vil være fordelt over perioden medio 2020 - ultimo 2024.

Ydelserne er opdelt i:

— Hovedydelsen, der er selve flytningen af beboernes indbo

— Tilkøbsydelser 1, der indgår i tilbudsevalueringen og

— Tilkøbsydelser 2, der ikke indgår i evalueringen.

Nærmere beskrivelse fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Planlægning og samarbejde / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tryghedsskabende besigtigelse / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse.

Såfremt forlængelse udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, så vil ordregiver, vælge de ansøgere, som i forhold til den udbudte opgave, samlet set har de bedste kvalifikationer mht.:

— Beskrivelse af kapacitet (pkt. 1)

— Referencer (pkt. 2)

— Beskrivelse af erfaring med planlægning og flytning af beboere med psykisk sygdom eller misbrug (pkt. 3).

I forbindelse med ansøgning om prækvalificering skal vedlægges:

1) Beskrivelse af ansøgers kapacitet vedr.:

Flyttebiler, der skal oplyses antal, type, størrelse, relevant udstyr. Se i øvrigt krav til flyttebiler i bilag 4 - kontraktudkast.

Oplysningerne skal afgives i vedlagt bilag 5 - ansøgers kapacitet.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at ansøger kan sandsynliggøre, at ansøger råder over den fornødne kapacitet til at kunne udføre opgaven.

2) Referencer:

Beskrivelse af de i ESPD'et oplyste referencer.

Beskrivelserne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

— Firmanavn, adresse og CVR-nr. på referencen samt mail og direkte tlfnr. til kontaktperson hos referencen

— Antal flytninger

— Kontraktlængde

— Kontraktværdi.

KAB forbeholder sig ret til uden ansøgers samtykke at kontakte de anførte referencer for verificering af oplysningerne.

Oplysningerne skal afgives i vedlagt bilag 6 - Ansøgers referencer.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at referencerne er sammenlignelig med opgaverne i den udbudte kontrakt dvs. større genhusningsopgaver, der har omfattet flytninger for mindre ressourcestærke beboere. Ved større genhusningsopgaver mener ordregiver flytteopgaver, hvor flere husstande fra samme boligorganisation flyttes indenfor en kort afgrænset periode.

3) Beskrivelse af erfaring med planlægning og flytning af beboere med psykisk sygdom eller misbrug.

Ansøger skal med udgangspunkt i én af de anførte referencer, beskrive sine erfaringer med planlægning og flytning af beboere med psykisk sygdom eller misbrug, herunder af ansøgers erfaringer med:

— Planlægning og flytning af beboere med samlermani

— Planlægning og flytning af beboere, der kræver tydelig og gennemskuelig kommunikation.

Oplysningerne skal afgives i vedlagt bilag 7 - ansøgers erfaring med planlægning og flytning af beboere med psykisk sygdom eller misbrug.

Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, at besvarelsen sandsynliggør en omhyggelig planlægning samt information og kommunikation (med beboeren), når der skal flyttes for en beboer med psykisk sygdom eller misbrug.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner/tilkøbsydelser, der indgår i tilbudsevaluering:

- Handyman-timer

- Flyttebil med 2 mand

- Etagetillæg pr. etage - gældende fra 1. sal op opefter. Der gives ikke ekstra tillæg for 4. sal og opefter

- Opbevaring på lager

- Leje af flyttekasser.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Omsætningen i de 3 seneste regnskabsår indenfor det udbudte område

2) Egenkapital i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad1) 4 000 000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Ad2) Mindstekrav: Positiv egenkapital hvert år i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Erfaring fra tilsvarende opgaver.

Mindstekrav:

2) Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring

3) Gyldig flytteansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad1) 3 referencer. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle.

Ad2) Dokumentation for gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK årligt.

Ad3) Dokumentation for gyldig flytteansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 50 000 DKK pr. enhed/genstand og 2 000 000 DKK pr. flytteopgave/husstand.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/05/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

— Tilbudsgiver kan kan kun afgive et tilbud i denne udbudsforretning

— Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende

— En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde egnethedskriterierne skal kun udfylde et ESPD

— En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på, (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet)

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsprocessen sammen, skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes et særskilt ESPD (Inviteres i Mercell til at besvare ESPDet).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.094