23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 071-169354
Offentliggjort
09.04.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Mariagerfjord Kommune

Offentligt EU-udbud af special kørsel indenfor ”Dagtilbud og skole”, ”Familie”, ”Handicap”, ”Sundhed og ældre” samt ”Arbejdsmarked” i Mariagerfjord Kommune


Mariagerfjord Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: Kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.mariagerfjord.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af special kørsel indenfor ”Dagtilbud og skole”, ”Familie”, ”Handicap”, ”Sundhed og ældre” samt ”Arbejdsmarked” i Mariagerfjord Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører special kørsel indenfor ”Dagtilbud og skole”, ”familie”, ”handicap”, ”sundhed og ældre” samt ”arbejdsmarked” i Mariagerfjord Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personbefordring tur/retur læge og lægehenvist speciallæge samt personbefordring til hjælpemiddelafprøvning iht. servicelovens § 117

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Mariagerfjord Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Personbefordring tur/retur læge og lægehenvist speciallæge samt personbefordring til hjælpemiddelafprøvning iht. servicelovens §117. Der kan også forekomme variabel kørsel til eksempelvis borgere der er bevilliget kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Personbefordring tur/retur STU, kørsel af børn til specialskole, aflastningskørsel iht. servicelovens § 84, LAB kørsel samt sygebefordring til gymnasier

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000
60120000
60130000
60140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Mariagerfjord Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Personbefordring tur/retur STU, kørsel af børn til specialskole, aflastningskørsel iht. servicelovens § 84, befordring i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt ”LAB kørsel”) kørsel samt sygebefordring til gymnasier. Kørslen er som udgangspunkt faste kørsler med en konkret rute- og køreplanlægning, som leverandøren udarbejder med oplysninger om passageren og under hensyntagen til størst mulig samkørsel, herunder hente- og bringetider fra ordregivers Velfærdsekretariatet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 054-128569
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Mariagefjord Kommune har besluttet, at annullere udbuddet på grund af uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som vil medføre en ikke optimal konkurrence.

Det er Mariagerfjord Kommunes hensigt at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2020

Send til en kollega

0.078