23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-554695
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

Opdateringer

Rettelse
(20.11.2020)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
I stedet for:
Ingen krav til teknisk og faglig formåen.
Læses:
Tilbudsgiver skal anføre minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:
Ingen krav til teknisk og faglig formåen
Læses:
Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

56.2 Udbud - genudbud af pakke 2


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

56.2 Udbud - genudbud af pakke 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers).

Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Der er driftsstart på kørslen den 8. august 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers).

Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Der er krav om 2 forpligtede ikke-kontraktbusser.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomkørsel mv.

Der kan afgives alternative tilbud på kontrakten, jf. udbudsbetingelser afsnit 2.1.2.

Der er option på anvendelse af alternativt drivmiddel, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.1.3.

Kontrakten er en tidsubegrænset kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakternes minimumsperiode fremgår af nøgleoplysningerne, og kan tidligst opsiges til ophør til den i nøgleoplysningerne anførte dato. Kontrakterne løber således indtil en af parterne opsiger den, jf. kontrakten pkt. 3.2.

Aarhus-tillægget er et tillæg, som busselskaberne udbetaler til chauffører på regionale ruter, når de kører indenfor Ringvejen i Aarhus. Aarhus-tillægget blev indført i 2012, som følge af en aftale mellem 3F og Dansk Industri.

Ved indførelsen vedtog Midttrafiks bestyrelse d. 27. januar 2012, at kompensationen til busselskaberne skulle administreres af Midttrafik, der pt. opgør køreplantimer og afregner med tillæg per køreplantime på månedsbasis.

Aarhus-tillægget vil også være gældende for ruterne omfattet af nærværende udbud, ligesom Midttrafiks hidtidige administration heraf vil fortsætte.

Administrationen og afregningen af Aarhus-tillægget sker for nuværende efter nedenstående beregningsgrundlag. Midttrafik forbeholder sig ret til at ændre i metoden, hvis der i løbet af kontraktperioden bliver mulighed for en administrativt nemmere metode.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/08/2021
Slut: 28/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er en tidsubegrænset kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til køreplanskifte med minimum 6 måneders varsel for Midttrafiks vedkommende og minimum 18 måneders varsel for busselskabets vedkommende. Kontrakternes minimumsperiode fremgår af nøgleoplysningerne i udbudsmaterialet, og kan tidligst opsiges til ophør til den i nøgleoplysningerne anførte dato.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på alternativt drivmiddel:

Udbuddet omfatter følgende option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på, jf. kontrakten pkt. 18.3:

Option på følgende alternative drivmiddel, der skal opfylde EN15940 klasse A standard. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de variable busomkostninger.

— Biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017).

Optionen indgår i den beregnede evalueringssum, der indgår i den samlede evaluering af tilbuddene, jf. udbudsbetingelserne afsnit. 7.

Midttrafik meddeler beslutning om, om optionerne skal udnyttes eller ej senest dato angivet i tidsplanen, jf. udbudsbetingelserne afsnit 4.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Varigheden af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) baserer sig på alternativt tilbud 2. For alternativt tilbud 1 er varigheden af kontrakten to år længere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.2. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

- Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

- Del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3.

— Rammeaftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4.

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5.

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

- Del IV: Udvælgelse:

- Punkt A: Egnethed:

— Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse til det nødvendige antal busser.

- Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen:

— Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2).

- Punkt C: Teknisk og faglig formåen:

— Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3).

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Seneste disponible regnskab defineres som det seneste generalforsamlingsgodkendte årsregnskab.

Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital er positiv i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 100 000 DKK pr. bus (både kontrakt- og reservebusser). Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/06/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke offentlig adgang til åbnngen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf.adressen i punkt I.3).

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.047