23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-188056
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune


Guldborgsund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 2918 8599
Postadresse: PARKVEJ 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Jeanne Arildsen
E-mail: pjar@guldborgsund.dk
Telefon: +45 54731000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298537&B=GULDBORGSUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298537&B=GULDBORGSUND
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om specialkørsel af borgere i Guldborgsund Kommune

Sagsnr.: 21/10436
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angivet om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave består af specialkørsel af de til specialkørsel visiterede borgere og pensionister, der ikke på anden vis kan befordre sig. Opgaven er geografisk placeret i Guldborgsund Kommune, der er opdelt i 3 distrikter med 7 forskellige kørselstyper. Kørselstypen angivet om kørslen skal gennemføres inden for det distrikt, hvor borgeren skal afhentes, eller om kørslen strækker sig ind i de øvrige distrikter og i enkelte tilfælde ud over kommunegrænsen.

Tilbudsgiver skal kunne sikre en effektiv og driftssikker gennemførelse af den specialiserede kørsel under hensyntagen til den enkelte borgers behov. Tilbudsgiver skal desuden have fokus på en rationel koordinering af køretøjer og personale, således at specialkørslen gennemføres effektivt i forhold til såvel de enkelte borgere som ordregiver.

Gruppen af borgere, der har behov for specialkørsel, er overvejende ældre borgere, herunder for eksempel borgere med demens, psykisk sygdom, gangbesvær samt nedsat syn og hørelse. En del af borgerne bruger hjælpemidler i form af rollator, kørestol og kan have brug for personlig støtte. Eventuelle ledsagere, der ikke selv kan transportere sig, kan ligeledes benytte sig af specialkørsel.

Tilbudsgiver skal påregne at afhente alle borgere indendørs i borgerens egen bolig eller på bestemmelsesstedet. Transporten er først afsluttet, når borgeren er hjulpet indendørs i borgerens egen bolig eller bestemmelsesstedet. Det forventes, at borgerne for eksempel bliver hjulpet med af få overtøj på og af, at nødkaldeanlæg bliver anbragt i borgerens nærhed, at lys bliver tændt og slukket, og at yderdøre bliver låst.

Den samlede ventetid og kørsel må maksimalt udgøre 60 minutter for den enkelte borger. Tidsrummet beregnes fra det tidspunkt, hvor kørslen er bestilt til at blive påbegyndt og omfatter den for kørslen nødvendige forberedelsestid.

Såfremt borgeren ikke er klar på afhentningstidspunktet, er chaufføren ikke forpligtet til at vente i mere end 5 minutter.

Specialkørslen må ikke indebære skift af transportmiddel for borgerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 1 år på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at den anslåede kontraktværdi på op til 60 mio. DKK eksklusive moms omfatter kontraktperioden inklusive forlængelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger under ”Finansielle nøgletal” i ESPD’et – del IV.B:

- Egenkapitalens gennemsnitlige størrelse og soliditetsgraden i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver er nyetableret, og derfor ikke har aflagt regnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår, skal tilbudsgiver alene oplyse de nøgletal, der er tilgængelige på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at fremsende en revisorattesteret erklæring som dokumentation for, at tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løse den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapitalen for skal for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår udgøre mindst 6 mio. DKK.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være på mindst 25 % hvert år. Soliditetsgraden beregnes således: (Egenkapital/aktiver i alt) * 100.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som værdien af de deltagende virksomheders samlede egenkapital i forhold til værdien af de deltagende virksomheders samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD’et – del IV. C.:

- En referenceliste med angivelse af lignende opgaver inden for de seneste 3 år.

Med lignende opgaver forstås kontrakter om opgaver, der i sin karakter af ydelser er sammenlignelig med den udbudte opgave om specialkørsel med borgere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst 3 relevante opgaver inden for de seneste 3 år.

Følgende dokumentation for teknisk og faglig formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

En kontaktperson hos hver reference med angivelse af kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-mail, som ordregiver kan kontakte for at få verificeret referencens indhold.

Tilbudsgivere opfordres til at begrænse referencelistens omfang til de 3 mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave. Såfremt tilbudsgiver fremsender mere end 3 referencer, vurderer ordregiver kun på de første 3 referencer angivet i ESPD´et.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/08/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/05/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs.

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling.

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten.

— Er under tvangsakkord.

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet.

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet. Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Sikkerhedstillelse:

Tilbudsgiver skal kunne stille sikkerhed for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i form af en garanti på 500 000 DKK til Guldborgsund Kommune. Garantien skal inden kontraktstart stilles som en anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der kan godkendes af ordregiver.

Sikkerhedsstillelsen skal opretholdes i 3 måneder efter kontraktens ophør.

Ændringer i kørselsomfang:

Omfanget af befordringsopgaverne kan i kontraktperioden ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig, f. eks. ved ændringer i antallet af visiterede borgere, der skal transporteres, strukturændringer, ændret visitationspraksis, demografiske ændringer, ændringer i lovgivningen mv.

Antal kørsler i 2019:

Antal kørsler i form af enkeltture for distrikter og kørselstyper fremgår af bilag 2 - pris.

Ordregiver imødeser, at tilbudsgiver baserer sit tilbud på en forventning om et tilsvarende antal kørsler årligt.

Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at antallet kørsler i 2019 udelukkende er vejledende i forhold til et fremtidigt behov. Ordregiver vil udelukkende være forpligtet til at gøre brug af kontrakten i forhold til sit til enhver tid faktuelle behov.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

Send til en kollega

0.046