23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 086-232166
Offentliggjort
03.05.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbud af Casecarts, væske- og burvogne til Nyt OUH


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Stærmose
E-mail: martin.s@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Casecarts, væske- og burvogne til Nyt OUH

Sagsnr.: DP144
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Region Syddanmarks indkøb af Casecarts, væske- og burvogne til Nyt Universitetshospital i Odense (Nyt OUH).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med projektet DP144 er at anskaffe de nødvendige vogne for, at det nye Universitetshospital i Odense (Nyt OUH) kan tages i drift. Det drejer sig om:

- 260 Casecarts til transport af sterile artikler og udstyr til operationsstuerne,

- 80 Væskevogne til transport af væsker fra Apotek til klinik og

- 200 Burvogne til transport af varer, hjælpemidler, stort affald mm

- 50 plastikbakker til Burvogne.

De tekniske specifikationer for Leverancen er fastsat i udbudsmaterialet, jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen.

Alle vogne skal via AGV-systemet transporteres rundt på Hospitalet og kunne håndteres automatisk via de automatiserede transportbaner i Sterilcentralen, Affaldscentralen samt Post- og Varemodtagelsen.

Leverancekontrakten omfatter også levering af reservedele til Casecarts, Væskevogne og Burvogne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 81
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder Ordregivers krav til egnethed, udvælger Ordregiver de 5 ansøgere, som er bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer i forhold til de leverancer, som kontrakten omfatter, jf. afsnit II.1.4 og II.2.4.

Vurderingen af en Ansøgers egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C.

Ordregiver lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende referenceområder i prioriteret rækkefølge:

- Design, produktion og levering af lignende vogne, jf. afsnit II.2.4)

- Leverancer til kunder med høje krav til hygiejne, som f.eks. sundhedssektoren, medicinalindustrien eller områder med tilsvarende høje krav.

- Leverancer med en kontraktsum på minimum DKK 10 mio.

Der foretages en samlet vurdering af ansøgers besvarelse, herunder referencernes relevans og antallet af relevante referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på tilkøb af yderligere 100 Casecarts, 100 Væskevogne og 150 Burvogne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren skal i ESPD’ets afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal:

- Ansøgers omsætning i de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad i de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Ansøgers egenkapital i de seneste tre afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

- En omsætning på minimum DKK 44.000.000 i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

- En soliditetsgrad på minimum 15 procent i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

- En egenkapital på minimum DKK 2.800.000 i 2 af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD’ets afsnit IV.C oplyse sine betydeligste leverancer inden for de seneste 3 år, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4.

Ansøger skal oplyse følgende for hver reference (hvis muligt):

- Modtager (Kunde)

- Start- og slutdato

- Beløb (Kontraktværdi)

- Beskrivelse (Beskrivelse af leveringer af varer med angivelse af referencens relevans for den udbudte kontrakt)

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i ESPDet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/06/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes punkt 7.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN626210.

Ad afsnit II.1.6) Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, på baggrund af økonomiske og markedsmæssige hensyn, herunder stordriftsfordele, da behovet for og krav til henholdsvis vognbund og topmodul er identiske på tværs af vogntyper. Ad afsnit II.2.6) og II.2.7) Kontrakten for initialordren, herunder design, produktion og levering, jf. II.2.4), har en varighed på 21 måneder. Kontrakten indeholder herudover option på levering af yderligere vogne, jf. II.2.11), i op til 5 år (60 måneder) efter aflevering af initialordren. Kontraktens varighed og anslåede værdi er beregnet på baggrund heraf.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at

klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/04/2022

Send til en kollega

0.046