23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fynbus

Forlængelse af kontrakt om buskørsel i Kerteminde Kommune


Fynbus

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Fynbus
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Forlængelse af kontrakt om buskørsel i Kerteminde Kommune
Beskrivelse :  Fynbus indgik d. 17. marts 2017 kontrakt med Tide Bus Danmark A/S vedr. buskørsel i Kerteminde Kommune (den Oprindelige Kontrakt). Kørselsomfanget i den Oprindelige Kontrakt i Kerteminde Kommune udgjorde 9.438 afregningstimer pr. køreplanår fordelt på 10 busser. Herudover omfattede den Oprindelige Kontrakt ad hoc dubleringskørsel og ekstrakørsel. Den Oprindelige Kontrakt løb fra 1. august 2017 og frem til køreplanskift august 2023 med option på forlængelse i 2 gange 1 år. Dvs., med udløb senest til køreplanskift i august 2025. Med denne bekendtgørelse offentliggør Fynbus sin hensigt om at ændre den Oprindelige Kontrakt, således at den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Kerteminde Kommune forlænges ekstraordinært med den eksisterende leverandør på uændrede vilkår til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 12.520.546. Der er ikke med denne bekendtgørelse endnu sket forlængelse af kontrakten om buskørsel i Kerteminde Kommune. Kontrakten om forlængelse af kontrakten om buskørsel i Kerteminde Kommune vil tidligst blive indgået med den eksisterende leverandør efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.
Identifikator for proceduren :  3eed7ae6-7b5e-4e49-ac25-38d49ac2ac37
Tidligere bekendtgørelse :  210763-2017
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60112000 Offentlig vejtransport
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  FynBus er ansvarlig for at gennemføre udbud af busdrift for alle kommuner på Fyn. Fynbus indgik kontrakt om udførelse af buskørsel i Kerteminde Kommune (den Oprindelige Kontrakt) d. 17. marts 2017. Kontakten blev (som det er fast praksis med buskontrakter) udbudt med en potentielt lang kontraktperiode på 8 år inkl. optioner svarende til minimumsafskrivningsperioden på busserne. Den Oprindelige Kontrakt udløber til køreplansskift august 2025 uden mulighed for yderligere forlængelser i medfør af kontrakten. Fynbus offentliggjorde ultimo 2022 udbud om buskørsel i tre fynske kommuner, og FynBus modtog i den forbindelse i februar 2023 tilbud på busdrift udbudt i disse tre fynske kommuner. Priserne oversteg dog væsentligt kommunernes budget med op til 30 %. Prisstigningerne skyldes udviklingen i verdenssituationen med corona-krise, krigen i Ukraine, inflationen mm. FynBus var derfor nødsaget til på kommunernes vegne at annullere udbuddene uden udsigt til at kunne foretage fornyet udbud af busdrift, som ville kunne medføre tilbud til priser, der ligger indenfor kommunernes budgetter. Hertil kommer, at Kerteminde Kommune har indgået klimasamarbejdsaftale af december 2020 om at være CO2- neutrale fra 2021. Markedet for emissionsfrie busser i form af el- eller brintbusser er pt i stor udvikling, og det forventes, at udbuddet af emissionsfrie busser vil være væsentligt større om bare få år. Endvidere kræver den lade-infrastruktur, der er nødvendig for at kunne drifte nulemissionsbusser, en betydelig investering. Denne investering er blevet fordyret yderligere grundet stigende omkostninger de seneste år, hvorfor der er behov for at tage (endnu) flere økonomiske hensyn. FynBus forventer at kunne imødekomme den udfordring, hvis der sker en øget koordinering og planlægning på tværs af kommunale og regionale kontrakter, derved at Fynbus i 2025 genudbyder i alt 8 kontrakter om emissionsfri buskørsel i forskellige kommuner (som alle politisk har forpligtiget sig til grøn omstilling) indenfor samme tidsmæssige periode som de regionale kontrakter om busdrift for at skabe synergi. Som det fremgår, er der således opstået et behov for ændring af den Oprindelige Kontrakt om buskørsel i Kerteminde Kommune i form af en ekstraordinær forlængelse, som følge af omstændighederne omkring forhøjede priser på busdrift, som Fynbus som en omhyggelig ordregivende enhed ikke kunne forudse. Fynbus agter derfor at ændre den Oprindelige Kontrakt om udførelse af buskørsel i Kerteminde Kommune, således at denne forlænges med den eksisterende leverandør, Tide Bus Danmark A/S på uændrede vilkår frem til køreplanskift januar 2027, hvorefter kontrakten udløber uden yderligere varsel, så der i 2025 kan gennemføres et fælles udbud for de 8 kommuner sammen med regionen, hvor den mere fremskredne udvikling af de grønne busser sammen med de stordriftsfordele, der er forbundet med et stort fælles udbud, vil føre til priser, der kan rummes indenfor budgettet, imens Kerteminde Kommune understøtter den grønne omstilling generelt. Det er samlet FynBus' vurdering, at betingelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 89, stk. 1, litra C for at forlænge kontrakten ekstraordinært er opfyldt, herunder idet behovet for ændringen, jf. ovenfor er opstået som følge af omstændigheder, som FynBus ikke kunne forudse, da kontrakten blev indgået, og idet ændringen ikke vil ændre kontraktens overordnede karakter og genstand, da kontrakten om busdrift bliver videreført i en kortere periode på uændrede vilkår, og idet det er klart efter gennemførelse af førnævnte udbud at et udbud af en ny kontrakt ikke vil give bedre indkøbsresultater, og idet ændringens økonomiske værdi vil være langt under 50 % af værdien af den Oprindelige Kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Teknisk ID for partiet :  LOT-0001
Titel :  Forlængelse af kontrakt om udførelse af buskørsel i Kerteminde Kommune
Beskrivelse :  Forlængelsen løber i perioden køreplansskift august 2025 til januar 2027. Den økonomiske værdi af forlængelsen er estimeret til at udgøre DKK 12.520.546.
Intern identifikator :  Forlængelse af kontrakt om udførelse af buskørsel i Kerteminde Kommune
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  60112000 Offentlig vejtransport
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  18 MONTH
5.1.6  Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Klageprocedure: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse uden udbud har offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed uden gennemførelse af udbud, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes påwww.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK, og klagen skal sendes til både Klagenævnet for Udbud og til de(n) indklagede ordregiver(e) på samme tid. Organ med ansvar for klageprocedurerne: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8000 Viborg, Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark E-mail: kfst@kfst.dk Telefon: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Fynbus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Fynbus
Registreringsnummer :  29979944
Postadresse :  Tolderlundsvej 9
By :  Odense
Postnummer :  5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Bitten Bøgild
E-mail :  bbo@fynbus.dk
Telefon :  +4530902452
Internetadresse :  https://www.fynbus.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +4572405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +4541715000
Internetadresse :  www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Tide Bus Danmark A/S
Registreringsnummer :  31347963
Postadresse :  Egegårdsvej 20 Hjallese
By :  Odense S
Postnummer :  5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
E-mail :  post@tidebus.dk
Telefon :  +4563118200
Internetadresse :  https://www.tidebus.dk/
Denne organisations roller :
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  59413c39-30bb-4784-8bde-be1ec9408b32 -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-21Z 10:28:08Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00784594-2023
EUT-S-nummer :  247/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-12-22Z

Send til en kollega

0.048