23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-122270
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik

Opdateringer

Rettelse
(18.03.2019)

II.2.9
I stedet for:
Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i pkt. 3.2. ovenfor, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.
Oplysninger der danner grundlag for udvælgelsen.
Til brug for udvælgelsen bør ansøgerne oplyse følgende:
1) Oplyse 2 referencer i ESPD del V.
Læses:
Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.
Oplysninger der danner grundlag for udvælgelsen.
Til brug for udvælgelsen bør ansøgerne oplyse følgende:
1) Oplyse 2 referencer i ESPD del IV.

II.2.9
I stedet for:
Udvælgelsen foretages på baggrund af de oplyste referencer i ESPD del V samt de afleverede beskrivelser af referencerne og vil ske efter følgende kriterier:
Læses:
Udvælgelsen foretages på baggrund af de oplyste referencer i ESPD del IV samt de afleverede beskrivelser af referencerne og vil ske efter følgende kriterier:

Brovagtstjeneste - Trangravsbroen


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: David Arge Malmberg
Telefon: +45 29613084
E-mail: bw29@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Brovagtstjeneste - Trangravsbroen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfattet af denne aftale vedrører brovagtstjeneste på Trangravsbroen i Københavns Kommune. Brovagtstjenesten omfatter fast bemanding på Trangravsbroen, broåbning, tilsyn, viceværtsfunktion, infotjeneste og bagvagt-funktion (tilkaldetjeneste) på andre broer i nærheden.

Kontrakten har en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 12 måneder.

Alle medarbejdere i brovagtstjenesten skal gennemgå et kursus i betjening af Trangravsroen og af de øvrige broer, hvor brovagten er bagvagt. Kurset afsluttes med en duelighedsprøve (certificering). Kurset skal være afsluttet ved kontraktstart.

VHF-certificering skal være bestået senest 3 måneder efter kontraktstart.

Der henvises endvidere til leverandøraftalen og bilag ”kravspecifikation.”

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63721000
63712310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Trangravsbroen, Butterfly 3-Way Bridge, 1436 København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til afsnit II.1.4.)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding - kompetencer og erfaring / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på forlængelse af kontrakten med op til 2 gange 12 måneder, jf. konkurrencebetingelsernes afsnit 1.3.

Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at gøre brug af denne forlængelsesoption, skal Leverandøren have skriftlig besked herom senest 2 måneder før aftaleperiodens udløb.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i pkt. 3.2 ovenfor, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Oplysninger der danner grundlag for udvælgelsen

Til brug for udvælgelsen bør ansøgerne oplyse følgende:

1) Oplyse 2 referencer i ESPD del V.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år.

2) Beskrivelse af referencen:

For hver reference bør ansøger endvidere aflevere en beskrivelse af leverancen.

Beskrivelsen skal vedlægges som et bilag på maksimalt ca. én A4-side pr. reference.

Følgende oplysninger bør fremgå af beskrivelsen:

(i) referencens navn,

(ii) kontraktsum

(iii) kort beskrivelse af kontraktens art og hovedelementer,

(iv) ansøgers ansvarsområder og konkrete rolle i leverancen (f.eks. kontraktens omfang, hvilke specialer, der blev varetaget),

(v) hvornår leverancen er udført,

(vi) navn på modtageren af leverancen,

(vii) hvor opgaven er udført/leveret.

Beskrivelserne af de 2 referencer uploades i Byggeweb under ”Supplerende filer”.

Udvælgelse:

Udvælgelsen foretages på baggrund af de oplyste referencer i ESPD del V samt de afleverede beskrivelser af referencerne og vil ske efter følgende kriterier:

- Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I bedømmelsen af sammenlignelighed vil der særligt blive lagt vægt på, i hvilket omfang opgaverne vedrører:

- - broåbninger,

- - serviceopgaver og servicefunktioner. Det vurderes som særligt positivt, hvis disse er udført i forbindelse med broer eller andre tekniske anlæg,

- - viceværtfunktion og/eller vedligehold på tekniske anlæg,

- - opgaver udført i et maritimt miljø.

Generelt gælder det for ovennævnte vurdering, at det vil blive vurderet særligt positivt, hvis referencerne vedrører anlæg af samme størrelse som Trangravsbroen hvor det vurderes positivt, hvis referencerne angår opgaver med en tilsvarende eller større kontraktsum.

Endvidere lægges der vægt på, at referencerne angår opgaver udført i trafikerede områder med mange fodgængere og/eller cyklister.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se punkt II.2.7 for beskrivelse af optioner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøgere bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver stiller ikke minimumskrav til ansøgernes egnethed.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

1) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag;

2) Ved kontraktindgåelse forpligter entreprenøren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i leverandøraftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Juni 2023

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Københavns Kommune opfordrer også nystartede virksomheder til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive 1 ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2019

Send til en kollega

0.455